Samstag, 1. August 2009

مشک آن است که ببوید

مشک آن است که ببوید

سخت گیری و تعصب خامی است

تا چنینی کار خون آشامی است

ای تعصب بندبند ت کرده بند

چند گوئی چند ؟از هفتاد و اند

در تعصب می زند جان تو جوش

عاشقان را جان چنین نبود خموش

مولوی و عطار

شما به آن چیزی که من نوشته ام می بایستید پاسخی می دادید که نداده اید من هرگز در درازای زندگی کوتاه ی خودم کوشش نکرده ام چه در درون و برون از میهن اندیشه هایم را به کسی بچپانم(بقبولانم) این کار شایسته ی من نیست چرا که از دیدگاه ی من وارونه ی شما تازی پرستان(عرب پرستان) ما انسان های آزاده ائی هستیم و هیچگاه در زندگی دیگران بسان مسلمانان انگولک نمی کنیم شما از بانو مینا خرده گیری(انتقاد) کرده اید که چرا ایشان به زبان پارسی نمی نویسند که زبان ما و شما می باشد و شما هم همین پرسش را بایستی از خودتان بکنید که شما با این تازی نویسی (عربی نویسی) بی و سر ته خودتان چه چیزی را می خواهید نشان بدهید مگر اینگه بگوئید که اسلام محمد تازی(عرب) چنین و چنان می گوید به گفته ی زنده یاد راستگو رهنما(صادق هدایت) الله ی شما مسلمانان تنها زبان تازی (عربی) می داند و از دیگر زبان ها آگاهی ندارد پس بهتر است که الله ی دانا و توانای شما !!! کوشش بکند اندکی زبان های بیگانه بویژه زبان زیبا و شیوای پارسی رابیاموزد

دوست گرامی شما نوشته اید که

«تمایلی به ادامه این بحث را با شما ندارم »

نه من و نه کسی دیگر شما را به این کار واداشته است شما پا به یک نبرد تنگاتنگ گذاشته اید تا بگوئید که ما به گفته ی خودتان

«ماتریالیستهای کله خر که میگن همه چیز از ماده به وجود آمده و این ماده خود هوشمند بوده«

جهان گرایان(ماتریالیست ها) هیچگاه نگفتند و نمی گویند که ماده خودش هوشمند بوده است و شما این ناآگاهی خودتان را از بینش دانشی جهان گرائی(مادی) به خود جهان گرایان(ماتریالیست ها) نچسبانید جهان گرایان(ماتریالیست ها) جهان را کهن(قدیم) می دانند که هیچگونه خرد کوچک و بزرگی نه یهوه نه پدر آسمانی نه الله این جهان را آفریده است آنگونه که الله پرستان بر این باور هستند که الله شان جهان را در شش روز آفریده است و وارونه ی تورات موسی که یهوه در روز هفتم دیگر به آرامش و آرامی جهان ساخته شده ی خود را در خواب و یا بیداری نگاه می کرد

جهان ما بسیار کهن تر از زندگی ما آدمیان می باشد و جهان گرائی(ماتریالیسم) بر روان پرستی(روح پرستی ایده آلیسم )برتری دارد چرا که شما بدون مغز خودتان که از ماده درست شده است هرگز نمی توانید بیاندیشید تا به فرمان الله ی خون ریز و خون خوارتان سر نامسلمانان را به گناه(جرم) نپذیرفتن اسلام واپسگرایتان ببرید انسان کنونی نزدیک به یک میلیون سال است که در روی زمین زندگی می کند و نزدیک به 7000 سال پیش هنر خواندن و نوشتن را آموخته است پس می بینید که آن چیزی را که شما به جهان گرایان(ماتریالیست ها) می چسبانید برچسب های ناچسبی بیش نیست و من به نوشته ی نادرست شما پاسخ درست دادم شگفتا که شما بازهم بر این باور هستیدی که

«راجع ماتریالیسم مسائلی نوشته بودم و شما راجع به آن سکوت کردید »

شما دوست گرامی هم زبان و هم فرهنگ من نوشته اید که

«گر مسلمانان صدر اسلام که ما میشناسیم آنقدر متحجر میبوند، قطعا کتابخانه را که نه حتما بتهای بودا در بامیان که استانیست در افغانستان (ومجسمه ابوالهول و و و) را از بین میبردند، اما آنها اینکار را نکردند، چون اسلام چنین اجازه ای به آنها نداده بود»

این سخن شما بسیار نادرست می باشد چرا هنگامی که محمد به بت ها که خدایان تازیان(عرب ها) بوده است دشنام می داده است ابوطالب عموی محمد که محمد را در خانه ی خودش بزرگ کرده است و به چرندیا ت محمد هرگز گوش نکرده است و بت پرست هم از جهان رفته است به محمد خرده گیری( انتقاد) می کرده است که چرا تو (محمد) به خدایان ی تازیان(عرب ها) دشنام می دهی (توهین می کنی) چشمگیر(جالب) است که گاهی(زمانی) نگذاشته بوده است که پس از پیروزی دار و دسته ی محمد به جز بت الله و لات و منات و عزی همه ی بت ها را برادران مسلمان تازی(عرب) شما نابود کردند هما ن کاری را که برادران مسلمان طالبان افغانستان در نابودی تندیس بودا شما کردند شما به بنگر (بنظر) نمی آید که چم(معنی) اسلام را بدانید اسلام یعنی شما در برابر آئین محمد تازی(عرب) بایستی سر فرود بیاورید یا به زبان تازی( تسلیم شوید) ؟

شما در یک جا در باره ی سن عایشه زن 6 ساله ی محمد 53 ساله نوشته اید که

«روی سن ام المومنین بحث زیاد شد و من لازم نمی بینم زیادتر از این بحث کنم اما فقط روایتی را از امام صادق که در کتاب خصال وی ذکر شده را می آورم (هر چند من هنوز هم عقیده ام براین است که سن ایشان در ازدواج بین 16-18 سال بوده استـ»

و همین شما در چند فراز(جمله ی) پائین تر نوشته اید که

یعنی ازدواج در سال پنجم هجرت انجام شده باشد و در آن هنگام عایشه 13 یا 14 سال داشته است

اینگونه پراکنده گوئی چه چیزی را می رساند به جز اینکه که شما با دستپاچگی دست و پا می زنید تا بگوئید که بزرگترین سرگذشت نگاران(تاریخ نگاران) اسلام طبری و واقدی و دیگرا ن دروغ !!! می گویند و صادق تازی(عرب) شما پیشوای ششم شما شیعیان و یا برادر هم اندیش سنی شما درست می گوید پرسش من از شما این است که آیا همین شما از زبان صادق تازی(عرب) پیشوای ششم شیعیان می پذیرید که او(صادق) محمد تازی(عرب) بیسواد !!! شما را از دیدگاه ی شما و دیگر مسلمانان باسواد می داند و حتی می گوید که محمد تازی(عرب) به 73 زبان جهان سخن می گفت

صادق تازی(عرب) در باره ی بی سوادی !!! محمد تازی(عرب) شما می گوید که

«دروغ گفتند لعنت خدای بر ایشان باد چگونه ممکن است پیامبر بتواند چیزی را به مردم بیاموزد که خود نمی خواند و نمی نوشت سوگند به خدا پیامبر خدا به 72 و یا 73 زبان می خواند و می نوشت نگاه بکنید به معانی الاخبار شیخ صدوق برگ 120 و علل شرایع شیخ صدیق برگ 52 و 53 و بصائرالدرجات محمد بن حسن صفار برگ 62 بر گرفته از مقاله امی مدیوماه از جنبنش سوسیالیستی شماره یک برگ 13 پندار یک نقد و نقد یک پندار از میرفطروس

این سخن صادق تازی(عرب) پیشوای ششم شیعیان داستان پیامبری محمد را برای همیشه به گنداب سرگذشت (تاریخ) می اندازد

شما نوشته اید که

«اگر کسانی می توانستند که سوره ای مانند قرآن بیاورند مطمئن باشید اربابان شما (البته اربابان عقایدتان) همانگونه از سلمان

رشدی تجلیل کردند از او هم تجلیل میکردند و قیل و قالشان عالم را میگرفت».

من شما را فرا می خوانم که یک بار دیگر نوشته ی بلند پیشین من را بخوانید تا که بدانید که این سخنان شما تا چه اندازه بچه گانه می باشد اکنون بنگرید آنانی که بهتر از تازی نامه ی(قرآن) شما توانسته اند چکامه بسرایند همگی به دست و به فرمان محمد

پاد(ضد) خشنونت !!! شما سربریده شده اند این اندیشمندان اینگونه نام دارند

یک

عبد الله پسر ابی سرح که به دروغ و دروغ گوئی محمد پی برده بود که محمد پیامبر ! است چرا که عبدالله ابی سرح نویسنده(کاتب) سخنان محمد بوده است و سخنان محمد را به دلخواه ی خود دگرکون می کرده است و هم از این روی بوده است که عبدالله ابی سرح از اسلام بر می گردد و نامسلمان می گردد نا گفته نماند که عثمان او را از مر گ رها ساخت چرا که عبدالله ابی سرح برادر ناتنی عثمان بوده است

دوم

نصر پسر حارث رودر رو با محمد تازی(عرب) شما گفتگو می کرد ومحمد تازی(عرب) شما که چیزی برای گفتن نداشت که محمد فرمان کشتن نصر پسر حارث را در جنگ بدر به علی داده است که علی سر بر شما سر این اندیشمند را از تن جدا کرده است

سوم

روزبه پسر دادویه نامدار( مشهور) به عبدالله پسر مقفع مانوی بزرگ که به فرمان ی مسلمان تازی(عرب) منصور کشته شده

است

چهارم

حلاج بزرگ که به دست شما مسلمانان به گونه ی ناجوانمردانه کشته شده است که می گفت

ﻛﺎﻓﺮم ﺑﻪ دﻳﻦ الله( ﺧﺪا)

ﻛﻔﺮان ﻧﺰد ﻣﻦ ﻫﻨﺮ ﺑﻮد

و ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن زشت

پنجم

ابوالعلای معری چکامه سرای نابینای تازی(عرب) که می گفت که

آن کس که خرد دارد دین ندارد

و آن کس که دین دارد خرد ندارد

ششم

http://www.islam-exposed.org/furqan/contents.html

الفرقان الحق


و این هم یک نسک(کتاب) به زبان تازی(عربی) که در برابر تازی نامه ی (قرآن) شما سروده شده است نه یک آیه نه ده آیه ونکه(بلکه) یک نسک( کتاب) به زبان تازی(عربی) که شما شیفته ی زبان بیگانگان تازی (عربی) می باشیدhttp://www.islam-exposed.org/furqan/contents.html


الفرقان الحق

شما دوست گرامی نوشته اید که

«من سوالی از شما دارم آیا کشوری را سراغ دارید که در قانون اساسی آن آمده باشد که "اگر تمامیت ارضی شما زیر تهدید بود و کشوری به شما حمله کرد هیچ اقدامی را انجام ندهید"؟

دوست گرامی مردم عربستان این بیچارگان زندگی بد و خوب خودشان را می گذراندند که محمد تازی(عرب) به این اندیشه افتاده بود که نخست با پند و سخن رانی که من در نوشته ی پیشین خودم نشان دادم که تازیان(عرب ها) کوچکترین ارزشی به سخنان محمد نمی گذاشتند تا اینکه محمد تازی(عرب) به این اندیشه افتاده است که تنها شمشیر برنده می تواند کارساز باشد شما از کی و از چی سخن می گوئید ؟ این محمد بوده است که بت های مردم را بسان طالبان افغانستان که تندیس بودا را نابود ساختند نابود کرده است من بر این باور هستم که شما گناهی ندارید چرا که شما هر چیزی خوبی را می خواهید به دم چرکین اسلام ماورای واپسگرای محمد تازی(عرب) بچسبانید محمد شما زندگی را بر مردم بیچاره ی عربستان به گهنم(جهنم) راستین دگرگون(تبدیل) کرده است

شما از چه چیزی سخن می گوئید به جز دروغی که همه ی شما ها آن را می پذیرید و به آن باور دارید


شما در یک جا نوشته اید که

«جهاد در اسلام تنها به معنای خونریزی و کشتار نیست

و همین شما در جای دیگر در نوشته ی پیشین خودتان داستان سرائی کرده اید که

« دین اسلام همیشه با خشونت مخالف بوده

این دو گانه گوئی شما چیزی نیست جز دست و پا زدن در گندابی به نام اسلام که

شما در آن با همه ی پیکر خودتان فرو رفته اید و

خنده دارتر(مسخره تر) شما خواستید و می خواهید ما نامسلمانان را به راه راست !!! دست و پا و سربریدن اسلام واپسگرای محمد تازی (عرب) فرا بخوانید

شما سروده ی نوشته شده ی من را در باره ی آدم کشی های علی اینگونه ارزیابی کرده اید که

«آوردن و استناد به اشعاری که در زبان عوام است غیر علمی تر و شوخی آمیزتر است

نازم به علی که تیغ بر دشمن زد

شمشیر دو سر به مرد و هم بر زن زد

قربان محبت اش که 700 تن را

با دست مبارک خودش گردن زد

گویا شما نمی دانید که آن چیزی را که من در نوشته ی پیشین خودم گفته ام و نوشته ام برخاسته از راستی ها و درستی ها بوده است

محمد تازی(عرب) شما تیره ی بنی قریظه را به گناه ی(جرم) یهودی بودن 1000 انسان دسته بسته را به یاری علی سربر و زبیر سر شما سربریده اند و سروده ی بالا در ستایش آدم کشی های بزرگترین دژخیم روزگاران علی پسر ابو طالب می باشد شگفتا که شما خرد خودتان را از دست داده اید چرا سوگندان(ایمان) شما خرد شما را به خاموشی و فراموشی سپرده است و می سپرد

شما نوشته اید که

«چرا عده زیادی از ساکنین اروپا و آمریکا هر روز دارند مسلمان میشوند؟ چه شمیشیری آنها را مجبور به این کار کرده است؟ چرا دست ازین افتراها و دروغها بر نمی دارید

یک

این سخن بی پایه و بی مایه ی شما چه پیوندی با گفتگوی ما دارد ما از آسمان با شما سخن می گوئیم و شما از زمین برای ما می نویسید اروپائی ها و آمریکائی ها از اسلام چه می دانند ؟ این بانوان و کدبانان در بخش خاور و اسلام شناسی بایستی از اسلام ستایش بکنند تا مردم بیچاره ی کشورهای اسلامی را بچاپند و شما هم با زبان بی زبانی از این چپاولگران به نام مسلمانان !!! یاد می کنید آفرین بر این خرد ناب !!!! شما

دوم

شما به

دروغ نوشته بودید که اسلام به گفته ی خودتان

«دین اسلام همیشه با خشونت مخالف بوده»

کشورهای اروپائی و آمریکائی هم دوستدار و خواستار اسلام می باشند برای آنان آن چیزی باارزش تر است که برای آنان سودهای هنگفتی داشته باشد و هم از این روی است که در همه ی کشورهای اروپائی و آمریکائی آنان بسان شما بر این باور هستند و می باشند که

دین اسلام همیشه با خشونت مخالف بوده

بازهم شما همه چیز را وارونه نشان می دهید شما از زبان من نوشته اید که

«آنحضرت (ص) در وقتی که قدرتی نداشتند آیه "لا اکراه فی الدین" را گفتند در صورتیکه برخلاف تصور شما، در زمان


نزول سوره بقره حضرت محمد (ص) در اوج قدرت بودند و این سوره مدنی است

محمد تازی(عرب) شما پس از نیرومند شدن همه یاران و دوستان پیشین خود را یهودی ها و ترسایان(مسیحیان) را بزرگترین دشمنان مسلمانان خواند و همه ی تازیان(عرب ها ی) مسلمان را به پیکار با این بخت برگشتگان فرا خواند چرا که محمد در این هنگام دیگر محمد ناتوان و بی پول و گدا و ندار نبوده است

سوره ۵: المائده آیه ی 82

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ قَالُوَاْ إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿۸۲﴾

مسلما يهوديان و كسانى را كه شرك ورزيده‏اند دشمن‏ترين مردم نسبت به مؤمنان خواهى يافت و قطعا كسانى را كه گفتند ما نصرانى هستيم نزديكترين مردم در دوستى با مؤمنان خواهى يافت زيرا برخى از آنان دانشمندان و رهبانانى‏اند كه تكبر نمى‏ورزند (۸۲)

شما تنها بخش کوچکی از آیه ی 118 سوره ی عمران را بدون چم (معنی) پارسی نوشته اید و من همه ی آیه را برای شما و خوانندگان نوشته ام تا آنان بدانند که شما براستی چه چیزی می خواستید بگوئید ؟

سوره ۳: آل عمرا ن آیه ی 118


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۱۱۸﴾

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد از غير خودتان [دوست و] همراز مگيريد [آنان] از هيچ نابكارى در حق شما كوتاهى نمى‏ورزند آرزو دارند كه در رنج بيفتيد دشمنى از لحن و سخنشان آشكار است و آنچه سينه‏هايشان نهان مى‏دارد بزرگتر است در حقيقت ما نشانه‏ها[ى دشمنى آنان] را براى شما بيان كرديم اگر تعقل كنيد (۱۱۸)


این آیه خود خوی و سرشت زشت آئین واپسگرای محمد تازی(عرب) را نشان می دهد که تخم جدائی و بیزاری بین انسان ها می پاشد و انسان هائی بسان شما شوربختانه شیفته و کشته و مرده ی اینگونه سخنان بچه گانه و بی پایه و مایه هستند و می باشند

شما باز هم خامه( قلم) فرسائی کرده اید و در ستایش اسلام محمد تازی(عرب) نوشته اید که

قرآنی که زنده به گور کردن دختران معصوم توسط اعراب جاهلی را (که ظاهرا شما آنها را قبل از آمدن محمد (ص) مردمانی متمدن میدانید) مذموم می شمارد

در پاسخ به این نوشته ی شما چرا خردتان از کار می افتد هنگامی که شما از اسلام می نویسید ؟

یک

اگر تازیان(عرب ها) همه ی دختران خودشان را پیش از اسلام زنده بگور می کردند مهرورزیده بفرمائید به ما بگوئید که محمد تازی(عرب) شما ابوبکر عمر عثمان علی طلحه زبیر حمزه و ...... از شکم کدامین زنان آبستن عربستان بیرون آمده اند ؟؟؟؟؟

دوم

خدیجه زن محمد و بزرگترین بانوی بازرگان پیش از اسلام واپسگرای محمد از کدامین سوراخ اسلامی و یا نا اسلامی بیرون خزیده اند ؟

سوم

زنان عربستان پیش از اسلام بدون روپوش( حجاب) بودند که محمد تازی(عرب) این آزادی را از زنان مردم عربستان دزیده است که این کار هیچگونه پیوندی با آئین(دین) نداشته است و ندارد و تنها یک کار خانواده گی محمد تازی(عرب) بوده است

چهارم

همین امروز در سده ی بیست و یکم 21 زنان هندی دختران خودشان را به انگیزه ی تهیدستی و بیچارگی فرهنگی می کشند آیا این بدین چم(معنی) می باشد که همه

ی زنان هند همه ی دختران خودشان را می کشند ؟

پنجم

سده ها پیش از اسلام محمد تازی(عرب) که شما دیوانه و شیفته ی محمد تازی(عرب) می باشید در ایران زمین زنان پادشاهی می کردند و بر سرزمین بزرگ ایران فرمانروائی می کردند به گفته ی مولوی بزرگ

هفت شهر عشق را عطار گشت

ما (شما) هنوز اندر خم یک کوچه( اید) ایم

شما بازهم درهم گوئی کردید و می کنید و اینگونه نوشته اید که

اسلامی که از آنها رازی ها، سیناها، جامی ها، فارابی ها و ..... برخاستند


من بر این باور هستم که شما رازی را نمی شناسید رازی همه پیامبران را دروغگو می نامید و آئین(دین) را بی پایه می نامید و ناسازگاری ها( تناقضات) را در آئین ها( ادیان) نشان بی پایگی همه ی آئین ها(ادیان) می دانست همین رازی که شما از او سخن گفته اید به دست برادران مسلمان شما کور و کشته شده است

اندیشه ی پورسینا چه پیوندی با اسلام دست و پا و سر بریدن تازیانه زدن سنگسار کردن دگر اندیشان را نابود کردن دارد ؟؟؟

پورسینا(ابن سینا) به رستاخیز(معاد) باور نداشت آنگونه که در تازی نامه ی تازیان (قرآن عرب ها) شما آمده است پورسینا جهان را کهن (قدیم) می دانست الله ی شما در تازی نامه (قرآن) جهان را در شش 6 روز آفریده است شما می دانید از چه چیزی سخن می گویئد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وشما سرانجام آنگونه که خودتان آغاز کرده اید به کار اندیشمندانه ی خودتان با این پیام دوران ساز خودتان اینگونه به ما و یا به من پاسخ گفته اید

با گفتن این سخنان، آخرین پیام خود را درین سایت به جا میگذارم و برای همیشه پایم را ازین لجنزار بیرون میکشم، امیدوارم شما هم ازین منجلاب که به غیر از کثافت و گندیگی چیزی درآن نیست رهایی یابید و اگر نمی خواهید رهایی یابید بیشتر در آن غوطه ور شوید. در ضمن هرچه هم خواستید بنویسید و انجام دهید و استهزا کنید، فقط باید بدانید که به خودتان می خندی

ما کوشش کرده ایم که این سخنان همیشگی شما را به خوانندگان نشان بدهیم که شما همواره کوشش می کنید که در پایان نوشته تان این سخن تازی(عربی) را

وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى

بنویسید

سوره ۲۰: طه آیه ی 47

فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن

رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى ﴿۴۷﴾


پس به سوى او برويد و بگوييد ما دو فرستاده پروردگار توايم پس فرزندان اسرائيل را با ما بفرست و عذابشان مكن به راستى ما براى تو از جانب پروردگارت معجزه‏اى آورده‏ايم و بر هر كس كه از هدايت پيروى كند درود باد (۴۷)

یک زبان زد(ضرب المثل) زیبای پارسی می گوید

مشک آن است که ببوید

نه آنکه که عطار بگوید

شما دوست گرامی از کدامین راهنمائی(هدایت) سخن می گوئید ؟

شما خودتان حتی تاب و توان شنیدن سخنان ما را نداشتید و به سخنان دانشی(علمی) و بی شیله و پیله ی ما گمراهان !!! از دید گاه خودتان ارزشی نگذاشتید و نمی گذارید و گنداب اسلام خودتان را که بوی نا پسنداش همه ی جهان را آلوده کرده است آنچنان دوست دارید که خرد خودتان را به دست خاموشی و فراموشی سپرده اید و بیهوده هم نیست که از درون این گنداب بد بوی 1400 ساله انسان هائی بسان محمد تازی(عرب) ابوبکر
(
عبد الله صدیق) عمر پسر خطاب عثمان پسر عفان علی پسر ابو طالب اسامه بن لادن ایمن الظواهری

ملاعمر خمینی هندی خامنه ائی خاتمی خلخالی رفسنجانی مریم ومسعود رجوی بیرون آمدند و اینگونه است که به گفته ی انوشیروان جلال الدین مولوی

ای محدث از خطاب و از خطوب

بگذر اینک آهن سردی مکوب

نیما

Keine Kommentare: