Samstag, 29. Januar 2011

The Persian language / Die persische Sprache / زبان پارسی

The Persian language
Die persische Sprache
زبان پارسی
زبان پارسی را پاس بداریم
به ایران چو گردد عرب چیره دست
شود بی بها مرد یزدان پرست
سپهبد سخن پیروز پارسی-فردوسی- بزرگوار
ای زبان پــارسی،ای دُر دریای دری
ای تو میراث نیاکان،ای زبان مادری
در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما
از تو برپا،رایت دانایی و دانشوری
کابل و تهران و تبریز و بخـــارا و خجــند
جمله،ملک توست تا بلخ و نشاپور وهری
جاودان زی،ای زبان دانش و فرزانگی
تا به گیتــی،نور بخشـــد آفتاب خاوری
پارســــی را پاس می داریم،زیرا گفته اند
قدر زر،زرگر شناسد،قدرِگوهر،گوهری
بکارگیری و کاربُرد واژه های زشت و خشنِ تازیانِ تازشگر مُسلمان از سوی هم میهنانِ ایرانی،آگاهانه و یا نا آگاهانه،پذیرش تازش تازیانِ خون ریز و خون خوار مُسلمان به ایران زمین و دریوزگی و سرسپُردگی به آئینِ اهریمنی اسلام نژادپرست تازیانِ مُسلمان می باشد.برای نابودی ریشه ائی اسلام اهریمنی و نژاد پرستِ تازیانِ تازشگر مُسلمان در ایران زمین،نخست بایستی زبانِ پارسی را از هر گونه آلودگی به واژه های زشت و خشنِ تازیانِ تازشگر مُسلمان رها ساخت.مِهرورزیده کوشش بکنیم،به گونه ائی ریشه ائی همه با هم،با میهن دوستی ویژه خودمان،نخست زبان پارسی و آنگاه میهنِ خودمان ایران زمین را از چنگال هر گونه آلودگی به زبان و آئینِ اهریمنی اسلام خون ریز؛اهریمنی و نژاد پرستِ تازیان رها سازیم.چکامه پائین با نام «زبان پارسی» بیداد بیدادگران و تازشگرانِ مُسلمان و نامُسلمانِ انیرانی را نشان می‌ دهد؛که با همه کوشش های بیکران و توانمندشان و به یاری آئین اهریمنی اسلام نژاد پرست و مگسانانِ دیروزین وامروزین شان یَنی= یانی آخوند های خون ریز ایران ستیز مُسلمان نتوانستند و هرگز هم نمی‌ توانند که زبانِ زیبا؛شیوا و زبان ِ دانش و فرزانگی پارسی را نابود سازند
چکامه پائین با نام «زبان پارسی» را در پائین همین برگ بخوانید
زبان پارسی

آمدند و تاختند
تازشگرانِ
تُرک و تاتار
و
تازی
به زبانِ پارسی
از بُریده سرها
و
زبان های ایرانیان
ریختند
خونِ
زبانِ پارسی
سُخن سرایانِ
پارسی گوی
دوباره
ساختند
گوهرهای
زبانِ پارسی
تُرک و تاتار
و
تازی
تیغکش
برای همیشه
باختند
از زبانِ پارسی
Poet Dichter / چکامه سرا
Nima نیما

Mittwoch, 26. Januar 2011

Dienstag, 18. Januar 2011

Razi / Râzi / رازی


Razi / Râzi / رازی


http://tangsir2569.wordpress.com/2011/01/16/iranischer-held-zakariya-razi/#more-8391

Razi (864-925) Iranian critic of Islam


Râzi(864-925) der iranische Islamkritikerرازی (864-925) خرده گیر اسلام


Montag, 17. Januar 2011

Villains / Bösewichte / اهرمن چهرگان

Villains
Bösewichte
اهرمن چهرگان
اهرمن چهرگان
آمدند
مارخوارانِ
اهرمن چهرگان
و
بی دانش
با آیه‌های ننگین
و
خونینِ
قرآنِ تازیان
با کُرنِش
کردند
میهنِ نامداران
و
نام آوران
آن چنان ویران
شده
ایران شهر
بی شَهنامه
و
ترانه و چکامه
گریان
Poet Dichter / چکامه سرا
Nima نیما

Freitag, 14. Januar 2011

مرگی که زندگی است

مرگی که زندگی است
https://app.box.com/s/z1mzavr2ka91n7a5lx7q
................
http://nadereh-afshari.org/articles/margi-ke-zendegist.htmنادره افشاری
پیشگاه نادره ارجمند
اینبار زنان و دختران ایران زمین - بویژه شما و بانو صفاری - با جنگ افزار فرهنگ ، پس از 1400 سال دست درازی ، بردگی و زن ستیزی اسلام اهریمنی بزرگترین تبهکار همه ء روزگاران ، محمد تازی را ، به گورستان خواهند فرستاد . هر روز که می گذرد ، راستگو رهنما(صادق هدایت) بزرگوار ، به ایرانیان می آموزد ؛ که او مرگ را خود خواسته پذیرفت ، چرا که او ، مرگ آرام آرام میهن خویش را نمی تواست ببیند . نوشته ء کنونی شما نشان می دهد ؛ که چرا راستگو رهنما(صادق هدایت) بزرگوار و دیگر میهن دوستان ایرانی ، به زندگی خویش پایان دادند ، به گفته ء انوشیروان
جلا الدین مولوی
هركه او بيدارتر پر دردتر
هركه او آگاه تر رخ زردتر
مولوی
با درود و سپاس بیشمار
نیما

Samstag, 8. Januar 2011

Ex-Muslim / Ex-Moslem / مسلمان پیشین

Ex-Muslim/Ex-Moslem/
مسلمان پیشین

http://www.gegenstimme.net/2011/01/08/2003/#more-2003

Ex-Muslim
Der Ex-Moslem
مسلمان پیشین

Donnerstag, 6. Januar 2011

Headscarf / Kopftuch /رو سری


Headscarf / Kopftuch /رو سری


Das KopftuchDas Kopftuch tragen der moslemischen Mädchen und Frauen darf man nicht als religiöses Symbol bezeichnen , denn

das Kopftuch tragen hat nur mit der Geschichte der Mohammeds-Frauen in seinem perversen Harem zu tun , mit denen die arabisch moslemischen Landsleute Mohammeds , die genauso wie der Mohammed primitiv , aggressiv ,expansiv , kriegerisch , Mörder ,Verbrecher und Vergewaltiger waren ,Spaß haben wollten. Dies wurde vom Mohammeds-Schwiegervater , Omar ebne Khatab عمر ابن خطاب gesehen,wo der Omar ebne Khatabعمر ابن خطاب dem Mohammed vorgeschlagen und empfohlen hat ,seine zahlreichen Frauen in seinem perversen Harem verhüllen zu lassen . Die Geschichte der Verhüllung der Mädchen und Frauen im Islam hat weder mit der Allahs-Entscheidung noch mit der Mohammeds-Entscheidung zu tun. Dies war nur eine Entscheidung vom Mohammeds-Schwiegervater , Omar ebne Khatab عمر ابن خطاب ,die vom Mohammed angenommen wurde und darüber hinaus dessen Tochter Hafzeh حفصه auch mit dem Mohammed verheiratet war . Also das Kopftuch tragen ist im Grunde genommen weder ein religiöses Symbol noch ein islamisches Symbol .Es muss gesagt werden,dass das kriminelle Buch vom Mohammed « Koran »,den der Westen und seine moslemisch und nicht moslemischen IslamwissenschaftlerInnen als heiliges !!! Buch bezeichnen , 20 Jahre nach dem Tode Mohammeds verfasst wurde , nicht aber zu Lebenszeiten Mohammeds.Nima


Samstag, 1. Januar 2011

The Death / Der Tod / مرگ


The Death / Der Tod / مرگ

http://www.vt-prv.de/bilder/kat_3/kleiner/baum_gelb.jpg

Der Tod

Es
weht
der
angenehme
Wind
Die Herbstblätter
häufen
sich
spielend
auf
meinem
Grabstein
Die Äste
der
Bäume
spannen
auf
tanzend
wie
ein
Regenschirm
über
meinem
dunklen
Häuschen
Es
ist
klein
und
eng
kalt
und
feucht
traurige
Tragödie
die
man
Tod
nennt
Der Tod
ist
doch
nicht nur
das Ende
des
Lebens
sondern
das Ende
Deiner
Erinnerungen
die
Du
irgendwann
mit
Lebenden
gehabt
hattest
Der
angenehme
Herbstwind
lässt
nach
auf
meinem
Grabstein
Der Herbst
geht
und
der Winter
kommt
und
Du
bist
immer
noch
in
Deinem
dunklen
kleinen
Häuschen
ohne
Weib
ohne
Wein
ohne
Gesang
und
ohne
Liebe

Nima