Montag, 26. April 2010

Kiwan Nischaburi(Omar Khayam) / Kiwan Nishaburi(Omar Khayam) /کیوان نیشابوری(عمر خیام)ا

http://www.jadidonline.com/images/stories/flash_multimedia/Khayyam_london_test/khay_high.html

http://www.youtube.com/watch?v=5ZwLzytAIDc&feature=related

http://yekomrsetam.blogspot.com/2008/10/blog-post_13.html

Kiwan Nischaburi(Omar Khayam) / Kiwan

Nishaburi(Omar Khayam) /کیوان

نیشابوری(عمر خیام)ا


Kiwan Nishaburi (Omar Khayam), the great Iranian thinker, philosopher, astronomer, mathematician, poet and Islam critic


Der Kiwan Nischaburi(Omar Khayam) , der große iranische Denker , Philosoph , Astronom , Mathematiker, Dichter und Islamkritiker

کیوان نیشابوری(عمر خیام) اندیشمند ایرانی ، فرزانه ، ستاره شناس ، انگارش دان(ریاضی دان) ، چکامه سرا و اسلام خرده گیر


Nima/نیما

Sonntag, 25. April 2010

The poetry of Kiwan Nishapuri / Die Poesie von Kiwan Nischapuri / چکامه کیوان نیشاپوری

Kiwan Nishapuri (Omar Khayam), the great Iranian thinker, philosopher, astronomer, mathematician, poet and critic of Islam
Der Kiwan Nischapuri(Omar Khayam) , der große iranische Denker , Philosoph , Astronom , Mathematiker, Dichter und Islamkritiker
 کیوان نیشاپوری-عُمَر خیام - اندیشمند ایرانی ، فرزانه ، ستاره شناس ، رایشگر - ریاضی دان - چکامه سرا و اسلام خُرده گیر
https://app.box.com/s/4acglt2ay55c5yxd3o22
Kiwan Nishapuri (Omar Khayam), the great Iranian thinker, philosopher, astronomer, mathematician, poet and critic of Islam
Der Kiwan Nischapuri(Omar Khayam) , der große iranische Denker , Philosoph , Astronom , Mathematiker, Dichter und Islamkritiker
 کیوان نیشاپوری-عُمَر خیام - اندیشمند ایرانی ، فرزانه ، ستاره شناس ، رایشگر - ریاضی دان - چکامه سرا و اسلام خُرده گیر

Samstag, 24. April 2010

Mad About You / Verrückt nach Dir / دیوانه روی توام


Mad About You
Verrückt nach Dir
دیوانه روی توام
دیوانه روی توام

دیوانه ام
دیوانه ام
از روی تو
دُردانه ام
دُردانه ام
از سوی تو
افسانه ام
افسانه ام
در خواب تو
آواره ام
آواره ام
در یاد تو

Poet Dichter چکامه سرا
Nima نیما

Dienstag, 20. April 2010

In memory of Shojaeddin Shafa / Zur Erinnerung an Shojaeddin Shafa / به یاد شجاع الدین شفا

In memory of Shojaeddin Shafa
Zur Erinnerung an Shojaeddin Shafa
به یاد شجاع الدین شفا
شجاع الدین شفا
شفا روشنگری نامیرا
پیشگفتار
پس از گذشت 1400 سال از تازش خونین اسلام خون ریز ، زن ستیز ، واپسگرا و نژاد پرست تازیان بادیه نشین مسلمان به ایران ؛ درهنگامی که تکدانه هائی بسان سپنداری در تاریکی ها ؛ که همواره کوشش می کردند و می‌ کنند که ایرانیان ناآگاه ، به خواب ژرف فرو رفته ، ره گُم کرده و خرد باخته را به شاهراه فرهنگ زیبا و دل آرای 9000 ساله‌ شان باز گردانند ؛ همواره انیران مسلمان و نامسلمان خرد باخته ء ایران ستیزی بودند و هستند ؛ که با همه هستی خویش ، از نابودی آئین تازشگر اسلام خون ریز تازیان در ایران پیشگیری می‌ کردند و همچنین با همه ء دارائی ها و توانائی های گفتاری ، کرداری و رفتاری شان در درون و برون از ایران پیشگیری می‌ کنند . هنگامی که زنده یاد شجاع الدین شفا ،
با آشنائی به فرهنگ ایران و جهان بر آن بوده است ؛ تا با برگزاری جشن دو هزار و پانسد ساله شاهنشاهی و برگرداندن و دگرگونی کهن نگاری تازی به کهن نگاری پارسی در کنار آرامگاه اَبَرمرد ایران و جهان کوروش بزرگ ، گوهر گُم شده و از دست رفته ء ایرانیان را به ایرانیان به خواب ژرف فرو رفته ، ره گُم کرده و خرد باخته باز گرداند ، ناگهان با گلوله های نادانی و واپسگرائی شماری از تهی مغزان چپ گرای راست اندیش گروه تبهکار فرخ نگهدار سد در سد خردباخته روبرو گشت . دار و دسته ء آدم کش فرخ نگهدار که خودشان را «سازمان چریک های فدائیان خلق ایران» می نامیدند ، با به گلوله بستن دیواره های آتشک - دکل های برق - خواستار نابودی همه دست آوردهای های فناوری ایران در پیش از کادوسی دل آزار دوم در سال 1979 ترسائی بودند، تا از برگزاری جشن دو هزار و پانسد ساله شاهنشاهی و برگرداندن و دگرگونی کهن نگاری تازی به کهن نگاری پارسی در کنار آرامگاه اَبَرمرد ایران و جهان کوروش بزرگ پیشگیری بکنند.اکنون پس از گذشت سی و پنج سال از فرمانروائی ستم اسلامی ، به پیشوائی آخوندهای آدم خوار مسلمان در ایران ، مردم ایران به روشنی جایگاه و پایگاه ء بسیار زشت فرخ نگهدار و دار و دسته ء اسلام دوست و آخوند دوست اش را در پیش و پس از کادوسی دل آزار دوم در سال 1979 ترسائی می‌ توانند سنجش بکنند ؛ که این انیران ایران ستیز ، نه از تبهکاری های خونین و ویرانگر گذشته ء خویش آموختند و نه دوستدار و خواستار آموختن از گذشته های ننگین خویش می‌ باشند و نه پاسخی به مردم ایران بدهکار هستند . اینان بسان همه ء « بی چرا زندگان » در سراسر زندگی و سرگذشت ننگین شان ، تنها و تنها بستانکاران همیشگی می‌ باشند
چشم گشودن و چشم فرو بستن زنده یاد شجاع الدین شفا
خوشبختانه ، فرزانه ء فرهیخته ء برومند و کوشای ایران زمین و گران ارج زنده یاد شجاع الدین شفا ، در هنگامه ء زندگی پُر بار دانشی - فرهنگی خودشان ، به ارزش های نیک کارهای توان فرسای فرهنگی خودشان ، از راه سپاسگزاری ایرانیانِ فرزانه ، فرهیخته و دیگر هم میهنان شان ، از پیشگاه شان آگاه گشته اند ؛ که مردم ایران فرزندان دلاور ، راستین ، ارجمند و میهن دوست خودشان را ، هیچگاه و هرگز فراموش نخواهند کرد ؛ بویژه فرزندان راستین میهن پرستی ؛ که بهائی سنگینی را ، در درازای زندگی پُر درد و رنج و اندوه شان ، برای آبادی ، آزادی ، خوشبختی و رهائی ایران زمین از ستم آئین واپسگرای اسلام تازیان پرداختند . زنده یاد شجاع الدین شفا فرزانه ، دانه های زرین کارهای فرهنگی خودشان را ؛ که در سراسر ایران زمین افشانده بودند ؛ در رستاخیز بزرگ پاترمی - میهنی جنبش بزرگ خرداد خونین 7031 آریائی -میترائی مردم ایران ، برای آزادی ، رهائی و مردم سالاری ، به روشنی دیده اند ؛ که ایران زمین با داشتن فرزانگان و فرهیختگانی بسان زنده یاد شجاع الدین شفا اندیشمند و فرزانه هرگز نمی میرد
کوروش آریامنش - رضا مظلومان - ، فرود فولادوند ، شایان کاویانی و سدها وهزاران سربازان گمنامی دیگری ؛ که در شبانه ها ی سرد و سیاه خودکامگی خودکامگان بیدادگر اسلام تبهکار و تازشگر تازیان نوشتند و جان ارزشمند خودشان را هم ، در این راه روشنگری برای آزادی و رهائی ایران زمین ، از دست دادند و با مرگ شان برای ایران و در راه ایران ، درفش آزادی ایران زمین را ، همواره برافراشته نگاه داشته اند . زنده یا د شجاع الدین شفا فرزانه ، در کردار نشان داده اند ؛ که با کار دراز و پشتکار فرهنگی بی مانند خودشان ، تنها و تنها به آزادی و رهائی ایران اندیشیدند و هم از این روی است ؛ که زنده یاد شجاع الدین شفا اندیشمند ، دانشمند و فرزانه ، نام و نشان نامیرای خود را ، با درفش برافراشته ء کاویانی ؛ در کارنامه های درخشان پُر بار فرهنگی خودشان ، برای همیشه در سرگذشت ایران زیبا و دل آرا ، جاویدان ساختند

Sonntag, 18. April 2010

Die Poesie und die Phantasie


Die Poesie und die Phantasie
https://app.box.com/s/7ac921693afef679ec44
http://www.connys-traumwelt.de/Phantasie/Phantasie3.jpg
Die Worte fließen
in den Adern
meiner Poesie,
wenn Du
in meiner Nähe
bist.
Mir würde
die Worte
fehlen,
wenn Du
nicht mehr
da bist
und
allmählich
allmählich
stirbt
meine
Phantasie
und
die Worte
bleiben
als einzelne
Buchstaben
ohne
die Poesie
Poet Dichter / چکامه سرا
Nima / نیما

گنجینه سخن سرایان پارسی گوی

گنجینه سخن سرایان
 پارسی گوی

Montag, 12. April 2010

IRAN,our beautiful home / IRAN,unsere schöne Heimat / ایران سرزمین زیبای ما

IRAN,our beautiful home
IRAN,unsere schöne Heimat
ایران سرزمین زیبای ما
http://picasaweb.google.com/royabarrette/IranNature#slideshow/5311552552677245618
IRAN,our beautiful home
IRAN,unsere schöne Heimat
ایران سرزمین زیبای ما

Mittwoch, 7. April 2010

Quran and the love / Der Koran und die Liebe / تازی نامه و دلدادگی

Quran and the love
Der Koran und die Liebe
تازی نامه و دلدادگی
Kasravi (1890 - 1946)
Der berühmteste Patriot und Nationalist Irans Ahmad Kasravi(Bild oben) war nicht nur ein iranischer Sprachwissenschaftler , Islamwissenschaftler , Historiker, Jurist ,sondern auch einer der bekanntesten iranischen Islamkritiker,der leider durch die moslemischen Massenmörder bzw. Kleriker(Mullahs) gemäß den Richtlinien des barbarisch und verbrecherischen Islams Mohammeds im Iran auf brutalste islamische Art und Weise ermordet wurde.
"In all Koran there is not once the word love."
Kasravi 
"Es gibt kein einziges Mal das Wort Liebe Im ganzen Koran".
Kasravi 
در سراسر تازی نامه یک بار واژه ی دلدادگی یافت نمی شود
کسروی
پژواک گلوله ها
در پگاه ِاندوهگین
آرام آرام
پیکارگری را
بسوی سرنوشت اش
می برند
در پگاه ِاندوهگین
آرام آرام
بَر می آید آفتاب
از پشتِ کوه
زردی چهره اش
گندم زاری را
ماند
ِبسان ِچهره پردازی وینسان
ِدر شامگاهِ اندوهگین
آرام آرام
آواز می دهند
کوهها
پژواکِ گلوله ها را
آنگاه
گندم زاران
فرو می ریزند
و
آفتاب هم
می میرد
پیشکش به بزرگ مرد ایران زمین کسروی؛ که در شبانه
های سرد و سیاهِ خاموشی،تنهائی به پیکار آئین اهریمنی و زشت خوی اسلام رفت و به خاک افتاد
Poet / Dichter / چکامه سرا
Nima / نیما

Dienstag, 6. April 2010

Derafsh Kaviani / Derafsch Kaviani / درفش کاویانی


Derafsh Kaviani
Derafsch Kaviani
درفش کاویانی
درفش کاویانی
  
آمدند
تازیانِ
تازش گرِ
خُون ریز
مُسلمان
با آیه های اهریمنی
زشت
و
خونینِ قرآن
کردند
 درفش 
سُرخ
و
زرد
و
ِبنفش
کاویان پاره
شده
ایران شهر
چهارده سده
بی درفش
بیچاره
 چکامه سرا / Poet Dichter  
   نیما / Nima    

Samstag, 3. April 2010

Die Lerche


Die Lerche


Lerchenstärling Fotografie-Druck


Schwarzwald

trink

und

feiere

Schutterwald

trink

und

tanze

Der Frühling

ist

da

Wie

der Duft

der Limetta

In

jeder

Ecke

Blüht

die Blume

Hinter

dem Baggersee

feiern

die Bäume

Die Schutterwaldslerche

liest

die Liebespoesie

Aus Faust

von

Goethte

Für

die verliebten

Freunde

Wer

liest

die Poesie

Der

stirbt

nie

Sagt

die Schutterwaldslerche

tanzend

und

singend

in

jeder

Ecke

Aus

Liebe

zu

Lerche

Mit

der wunderschönen

Rose

Bauen

zusammen

Mit

so viel

Lieben

Tanzender

Schwarzwald

Tanzender

Schutterwald

Die wunderschöne

Hütte

Für

schöne

liebe

Lerche

Wo

der Jasmin

die Wasserlilie

Lachend

und

weinend

reden

von

der

Liebe


Nima