Mittwoch, 31. Dezember 2008

ایران نامه

به نام ایران زمین

آریانا آریارمن

ایران نامه سوره ی نیما

**********************************************

آیه ی 1

آنگاه که ما جان و خرد را که سرچشمه ی منش ی پاک راستی درستی و دادگری ست برای شما آفریدیم چون که شما جان و خرد را نادیده گرفتید پس به گمراهی کشانیده شدید آن کس که جان ی دیگران را می ستاند نه تنها به دشمنی با زندگی برمی خیزد ونکه (بلکه) آموزه های پایه ائی هستی را زیر پا می گذارد

ایران نامه سوره ی نیما آیه ی یک

*********************************************************************************************************************

آیه ی 2

آنگاه که ما زیبائی و روشنائی را به شما پیشکش کردیم چون که شما به زشتی و تاریکی روی آوردید راه ی تیره ی بختی مردمان ی خودتان راگسترش دادید آن کس که از زیبائی و روشنائی روی بر می تابد ارزش ی باغستان و گل زاران ی گیتی را که چیزی جز مهر گستری نیست نادیده می گیرد و رنگ ی سرخی گل را به رنگ ی خون در می آورد

ایران نامه سوره ی نیما آیه ی دوم

**************************************************************************************************************

آیه ی 3

آنگاه که ما شادی را برای شما آفریدیم و فرهنگ ی شاد زیستن و شادبودن را به پدران مادران و کودکان شما آموختیم از آنجائیکه شما نتوانستید با فرهنگ ی تابناک ی خودتان زندگی بکنید دچار سرخوردگی و بیگانه پرستی گشتید و گریه را جایگزین شادی کردید بنگرید که اکنون سراسر زندگی تان انباشته از گریه و زاری ست چرا که آن کس که فرهنگ ی خود را نمی شناسد او ناگزیر است که بی فرهنگی را جایگزین فرهنگ خود سازد

ایران نامه سوره ی نیما آیه ی سه

*****************************************************************

4 آیه ی

آنگاه که مردم ی ایران به احمدی نژاد دشنام دادند که الله همان گونه که یهودیان را به بوزینه دگرگون کرد او را - احمدی نژاد را - به بوزینه (میمون) دگرگون کند تا شاید دیگران از این کار پند گیرند و کمتر بیداد کنند و بیدار گردند که سرانجام هر که با مردم در افتد بر افتد چون که شما به دشنام گفتن روی آوردید نه تنها روان ی خود ونکه (بلکه) روان ی مردم سرزمین ی خود را تیره ساختید احمدی نژاد نماد تیرگی و روان پریشی مردمان ی روان پریش می باشد

ایران نامه سوره ی نیما آیه ی چهار

*********************************************

آیه ی 5

آنگاه که ما به شما هشدار دادیم که به آئین ی بیگانه و نژادپرست ی اسلام و آخوند ها دل نبندید چون که شما به این آئین ی بیگانه پرستی و بیگانگان دل بستید پس شما از زیانکاران شدید و مهر میهن ایران دوستی و میهن دوستی را از دل هایتان زدودید

ایران نامه سوره ی نیما آیه ی پنج

********************************************

آیه ی 6

آنگاه که ما به شما و نیاکان تان گفتیم که به گفتار بد پندار بد و کردار بد دل نبندید چون که شما به این اندیشه های اهریمنی دل بستید پس بچشید سختی های این چنینی را که از نادانی شما برمیخیزد تا هرگز و هیچگاه از آئین ی مهر دل بر نکنید

ایران نامه سوره ی نیما آیه ی شش

***********************************************************

آیه ی ی 7

آنگاه که ما به شما و پدران ی شما گفتیم که آن کس که دوستان را از خود می راند دشمنان را به آشیانه ی خود فرا می خواند پس چون که شما به سخنان ما گوش فرا ندادید دشمن در نهان خانه ی شما آشیانه گزیده است پس از سختی ها بیاموزید تا دگر بار کورکورانه پیرو اهریمنان نگردید

ایران نامه سوره ی نیما آیه ی هفت

*************************************************************************

آیه ی 8

آنگاه که ما به پشت بر پشت( نسل اندر نسل) شما یادآوری کردیم که آن کس که دروغ می گوید پرده ی سیاهی بر دل ها می کشد و نه تنها روان آدمی را پژمرده می سازد ونکه (بلکه) اندیشه ها را آلوده و کشوری را بسوی نابودی می کشاند پس برای همیشه در زندگی اندیشه کنید که نابودی کنونی کشور شما به دست خود شماها ست پس از آزمون زندگی بیاموزید تا دگربار راه دروغ را برنگزینید

ایران نامه سوره ی نیما آیه ی هشت

**************************************************************************

آیه ی 9

آنگاه که ما به شما پدران و مادران شما آئین ی خردورزی را آموختیم پس چرا شماها راه ی بیخردی را برگزیدید تا که به بیراهه بیافتید آن کس که خرد را از خود می راند بیخردی را با خود می آورد پس همه ی گرفتاری های شما از بی خردی شماها سرچشمه گرفته است خوشبخت ترین ی مردمان ی جهان مردمانی هستند که راه خردورزی را می پیمایند پس دگربار هیچگاه و هرگز پشت به آئین ی خردورزی نکنید تا خوشبخت گردید

ایران نامه سوره ی نیما آیه ی نه

*************************************************************************

آیه ی 10

آنگاه که ما به پیشینیان ی شما گفتیم و آموزاندیم که راه خوشبختی انسان ها تنها و تنها راه راستی ست آن کس که از راستی ها دوری می گزیند راه تیره بختی سرزمین و مردم خود را فراهم و هموار می سازد تیره بختی و نگون بختی شماها از پدیده ی ناخوشایند دروغ و دوری از گفتار نیک پندار نیک و کردار نیک سرچشمه گرفته است پس دگر بار هیچگاه و هرگز به آئین ی راستی پشت نکنید تا که خوشبختی خویش و مردم خویش را در دل ها بنشانید

ایران نامه سوره ی نیما آیه ی ده

********************************************** یادآوری

این سخنان ی پائین تنها سخنان ی زمینی می باشد و از آسمان به زمین فرود نیامده است

اگر به ده 10 آیه ی سوره ی نیما خوب بنگریم می بینیم که سرآغاز هر آیه ائی با واژه ی آنگاه که ما بجز آیه ی چهارم که با واژه ی آنگاه که نوشته شده است آیه ی چهارم خود به تنهائی شگفت کاری (معجزه ی) این واژه های آسمانی !!! را نشان می دهد اگر همه ی مردم ی جهان دست به دست ی هم بدهند شدنی نیست که آیه های همانندی بسان ده آیه ی سوره ی نیما بیاورند با اینکه در سوره ی نیما از دروغ جنگ تازش تازشگری چپاول کشتن خون ریختن سربریدن دست وپا بریدن تازیانه زدن سنگسار کردن دزدی دارائی و دار و ندار مردم دست درازی (تجاوز) به زنان ی مردم چیزی را نمی توان یافت و تازی نامه ی تازیان (قرآن عربها) را نمی توان با ایران نامه برابر نهاد چرا که در ایران نامه از راستی خردورزی زندگی شادی زیبائی شادکامی برابری انسان ها سخن گفته می شود در تازی نامه از جنگ دروغ دنبال روی بی خردی مرگ گریه و زاری سخن گفته می شود با هستی (وجود) این اندیشمندان ی خردورز جهان بر این باورند که هر انسانی می تواند چنین سخنانی بگوید بویژه به زبان ی مادری سخنان ی بس شیوائی می توان نوشت و سرود گفتگو بر سر این ده آیه ی سوره ی نیما هنوز ادامه دارد که نگارنده ی این ده آیه ی سوره ی نیما انگشت به دهان خود با زبان ی بی زبانی بارها گفته است که من انسانی بسان شما ها هستم

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ بگو من بشرى چون شمايم

سوره 41: فصلت

آیه ی 6

تازی نامه (قرآن) سوره بقره = گاو آیه 65 و 66

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَواْ مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ؛ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ.

و شناخته ايد آن گروه را که در آن روز شنبه از حد خود تجاوز کردند ، پس به آنها خطاب کرديم : بوزينگانی خوار و خاموش گرديد؛ و آنها را عبرت معاصران و آيندگان و اندرزی برای پرهيزگاران گردانيديم

Dienstag, 16. Dezember 2008

ایران میهن ی ما( کرد آذری ترکمن بلوچ و ...) ست


ایران میهن ی ما( کرد آذری ترکمن بلوچ و ...) ست
http://mehr-irani.persiangig.com/Mehr%20Iran/iran_map.jpg
سخنی با یک دوست ی کرد که خود را ایرانی نمی داند
آدمیان شاخه و برگ همند
کاین همه از یک تنه آدمند
آدمیان زنده به یکدیگرند
دست و دل ودیده و پا وسرند
جمله برادر به هم و خواهریم
کاین همه از یک پدر و مادریم
شهریار

با اینکه شما و دیگر یاران ی شما در کشور اهریمنی اسلام دوست ی انگلستان زندگی می کنید از گفتار پندار و کردار این بیشرمان ی تازشگر که همواره دشمن ی شماره ی یک سرزمین ی ما ایران و دوست ی دیرین و بی چون و چرا ی اسلام ی تازیان (عربها) بودند و هستند آموزشهای بایستی (ضروری) را فرا نگرفته اید من این نوشته ی کوتاه و درخور گفتگو را برای شما فرستادم که همواره خواستار جدا شدن از سرزمین ی خودتان ایران می باشید انگار که دیگر جاها میهن ی شما نمی باشد و تنها کردستان ی ایران میهن ی شماست باشد که ما پیش از آنکه در دامگه ی دشمن ی اهریمنی انگلیس بیا فتیم خرد خود را بکار گیریم و اندیشه کنیم و باز هم اندیشه کنیم
چه خوب بوده است که شما پاسخی درست و پایه ائی به نوشته ی من در این باره می دادید نه اینکه با بانگ ی بلند و نامهربانانه انگار که دارید با نوکر انگلیسی خودتان سخن می گوئید سخن بگوئید گذشت ی گاه (زمان) نه تنها چهره ها را یکی پس از دیگری پرده دری می کند بلکه ژرفنای اندیشه های نادرست انیرانی و واپسگرای آنانی را نشان می دهد که به نام ی مردم پرچم ی دروغین ی مردم را بر فراز اندیشه های بیگانگان بویژه کشور اهریمنی انگلیس بلند کردند ومی کنند شما کوشش کردید من را به گفته ی خودتان میهن گرا (ناسیونالیست) نشان بدهید که تا از این راه گفتار و کردار خودتان را در جدائی کردستان از ایران به گونه ئی بپوشانید و آرزوی دیرینه ی کشور اهریمنی انگلیس که پاره پاره کردن و شدن ایران را خواستار می باشد آگاهانه و یا نا آگاهانه پیاده بکنید کشور انگلیس از هر کوششی در این راه ی بیشرمانه - پاره پاره کردن ی ایران - دست بر دار نیست شما با خواندن ی یک نوشته ی انگلیسی های اسلام دوست خواستیددانش ی بیکران ی ایران ستیزی خودتان را آن هم نامهربانانه و با بانگ ی بلند به انسان ی ناآکاه نادان بیخرد وبی دانشی بسان ی من که چرا به گفته های نویسنده ی انگلیسی تان که چشمی به سیاست ی کشور اسلام دوست ی اهریمنی اش دارد نمی پذیرم که بخشی از کارهای دانشگاهی شماهم می باشد وهنگام سخن گفتن از داستان ی خنده دار کودکانه و دروغینی بنام ستم پارس ها یا به گفته ی شما( فارس ها ) سخن می گوئید که پس از زندگی 20 ساله در کشور اهریمنی انگلیس به دیدگاه ی نوین ی خودتان رسیدید من از دیدگاه ی شما و دیگران شگفت زده نیستم که شما و دیگران آگاهانه و یا ناآگاهانه به کوشش و یاری های بیشرمانه و بیشمار ام آی سیکس و اینتلیجنس سرویس
MI6 (Military Intelligence, Abteilung sechs) ,Secret Intelligence Service (SIS)
از دیدگاه ی جهانی زیر پوشش ی آزادی خواهی خودگردانی (خودمختاری) به کرد گرائی کردزدگی و کرد پرستی رسیدید شگفتی من از شماها بدور ریختن ی ارزشها اندیشه های مردمی انسانی آئین ی مردم سالاری برای همه ی مردم جهان و بویژه مردم ی ایران چه کرد چه آذری چه ترکمن چه بلوچ و ... در یک ایران ی یکی (متحد) می باشد گذشت ی گاه (زمان) انسان ها را در هر زمینه ائی آبدیده می سازد به جز آنها ئی که از سرگذشت( تاریخ) نمی آموزند کشورهای باختری با برداشتن و سرنگونی فرمانروائی (حکومت ی) شاهنشاهی و آوردن ی خمینی هندی به ایران کشور ما را به دست ی ما و با نادانی و بیخردی روشن اندیشان ی تاریک اندیش ی اسلام زده ی تازی پرستی (عرب پرستی) بسان ی آل احمد شریعتی بنی صدر سروش بازرگان و ... به خاک ی سیاه نشاندند و این بار ما نبایستی آزموده را یک بار دیگر بیازمائیم به گفته ی رودکی بزرگ
هر ناموخت از گذشت روزگار
نیز ناموزد زهیچ آمو زگار
از شما پرسیدم که می خواهید از کشور پیشین ی خود تان ایران جدا شوید چرا به جای نام ی ایرانی- کردی نام ی یک آدم کش ی خون خوار عرب ی مسلمان ی بچه باز خون ریز دست درازگر (تجاوز گر ) به زنان ی مردم را دگرگون نمی کنید چونکه پاسخی درست وبجا نداشتید با دست پاچگی گفتید من شکیبائی( حوصله) این کار را ندارم من بر این باور نیستم برگرداندن ی یک نام آنهم در اروپا سخت تر از به آمریکا ویتنام مصر رفتن باشد بهتر بود می گفتید که این نام ی تازی (عربی) برازنده ی ارزش ها و دیدگا ه های شما و دیگر جدائی خواهان( تجزیه طلبان) به شمار می رود نه اینکه شکیبا ئی دگرگونی نام تازی (عربی) خود را ندارم من از آغاز شناختن ی آئین ی ایران ستیز زن ستیز واپسگرا بیگانه نژادپرست خشن خون ریز بی مهر تازشگر اسلام ی تازیان (عربها) همواره در ایران و بیرون از کشور کوشش های خودم را بکار بردم و می برم تا با این آئین ی اهریمنی ناجوانمردانه و خرد ستیزدر همه ی زمینه ها پیکار بکنم وارونه ی شما و پیشوای اسلام پناه ی شما کدبان ... و دیگران که چشم و گوش بسته پشتیبانان راستین ی اسلام شدند و بودند و شاید خواهند بود چرا که برای پول دار شدن اسلام بکار پول پرستان و میهن فروشان می آید شاید شما بر این باور هستید که چون پول شما بیشتر از دیگران است ویا شده است پس به خودتان این پروانه (اجازه) را می دهید که با با نگ ی بلند و خشمگینانه با یک پارسی که انگار کارفرمائی که با کارگرش سخن می گوید سخن بگوئید کشور اسلام دوست و اهریمنی انگلستان بارها به میهن ی ما ایران چنگ انداخته است تا به گفته ی فرماندار انگلیسی اش در هندوستان در سال 1844 ترسائی (مسیحی ) ماانگلیسیها باید ایران را همیشه در بدبختی و ناتوانی و بیچارگی نگاه داریم یا به گفته ی چرچیل انگلستان همواره سود های بیکرانی در سرزمین ی ایران دارد و چه زیبا ست این سخن که بگو که با کی دوستی تا بگویم که کیستی ؟ اگر نمی دانید بدانید که کشور اهریمنی انگلستان افغانستان بخشی از بلو چستان بحرین را از کشور ما ایران ناجوانمردانه جدا کرده ا ست اگر کشور اهریمنی انگلستان پاکستان را از هند جدا نمی کرد اکنون پاکستان بسان ی هندوستان یک کشور مردم سالار بود ه است کشور اهریمنی انگلیس به این هم بسنده نکرده است که پاکستان را دوباره به پاکستان خاوری( بنگلا دش) بخش کرده است من خیلی شادمان هستم که چینی ها هنگ کنگ را پس از 200 سال از گلو گاه ی انگلیسیها در آوردند و چارلز انگلیسی سرشکسته پرچم انگلیس را برای همیشه از هنگ کنگ به انگلستان برده است تا میهن دوستان ی ایرانی زنده هستند هرگز این پروانه (اجازه) را به کشور های باختری بویژه به کشور اهریمنی اسلام دوست ی انگلستان و نوکرانشان که زیر پوشش آزادی خواهی خودگردانی (خودمختاری) خواب ی آشفته ائی برای پاره پاره کردن ی میهن ی ما ایران دیده اند نمی دهند آزمون ی شورش ی واپسگرای 1979 ترسائی (مسیحی) در ایران زمین مردم ی ما و روشن اندیشان ی دل سوز و میهن دوست ی ایران را بیدار کرده است این بار مردم ی مارگزیده ی ما از ریسمان ی سیاه و سپید براستی می ترسند و از ژاژخانی مشتی بیگانه پرست و پشتیبانان ی اهریمنی اش هرگز سردریوزگی به دل راه نخواهند داد ایران زمین را نه باختری ها می شناسند و نه نوکرانشان که داد آزادی خواهی دروغین و مردم سالاری تیره ائی (قبیله ائی) سرمی دهند به گفته ی فرزانه ی ایران زمین پرویز ناتل خانلری که زاغی شاهین ی بلند پروازی را به میهمانی خود فرامی خواند که
خانه ائی در پس باغی دارم
وندر آن گوشه سراغی دارم
خوان گسترده الوانی هست
خوردنی های فراوانی هست
آنچه زان زاغ چنین داد سراغ
گندزاری بود اندر پس باغ

Sonntag, 7. Dezember 2008

تازش تازیان

تازش تازیان
نمایش (فیلم) مهرورزیده روی نشانی پائین با موش ی کوچک فشار( کلیک) بدهید
http://uk.youtube.com/watch?v=okhXiJ4fVYI
سروده ی پائین - تازش تازیان - بازتابی ست از ستم ها ئی که بر نیاکان ی ما به دست ی تازیان ی خون خوار مسلمان رفته است که اینبار در سده ی 21 ناآگاهانه از زبان ی آخوند تبهکار تاکندی برزبان آورده شده است که براستی پذیرش ی
دست درازی (تجاوز) جنسی مسلمانان به زنان ی مردم دزدی و چپاول ی دارائی و اندوخته های آنان - از زبان ی آخوند تبهکار تاکندی - می باشد. ببینید و بشنوید که بر نیاکان ی ما چه گذشته است و چه کسانی در کشور فرزانه ی فرهیخته ی ایران و جهان زرتشت ی بزرگوار فرمانروائی می کنند
تازش تازیان
تازش
تازش
از هر
سوی
و
از هر
کوی
نوشته ها را
پنهان کنید
نویسندگان
و
چکامه سرایان را
نیز
تازشگران
با آیه های
اهریمنی
دنبال
آزادگانند
تا آوای
دل آرای
چکامه
و
ترانه
زیر
بانگ
شغالان
تازی زادگان
خاموش
گردد
مانده اوستا را
پنهان کنید
اینان
دشمنان
خون آشام
نوشته هایند
تارها
و
نی های
پارسیان را
نیز
اینان
دژخیمان
ریگزارانند
که با
شمشیر
و
اسب
و
بی مهری
کشتار
می کنند
زنان را
در
پستوهای
خانه
پنهان کنید
می
و
شادی
و
زندگی را
نیز

پیشکش به مردان زنان و کودکان ی ایران زمین که در برابر اسلام ی تازیان ایستادند و به دست ی مسلمانان ی خون خوار تازی با شمشیر بی مهر اسلام سربریده شدند

دروغ علی شریعتی مسلمان

دروغ علی شریعتی مسلمان

آن کس که دروغ می گوید نه تنها اندیشه ها را آلوده می سازد نه تنها دل ها را از هر گونه راست گفتاری راست پنداری راست کرداری تهی می سازد ونکه (بلکه) کشوری را به خاک ی سیاه می نشاند
محمد بن جریر طبری در تاریخ طبری می گوید

وقتی پیغمبر عایشه را گرفت صغیر (خردسال کوچک) بود و در خور زناشوئی نبود (نگاه کنید به تاریخ طبری پوشینه ی (جلد ) چهارم چاپ پنجم برگ 1289 برگردان از ابوالقاسم پاینده

نماینده ی دروغ گوی اسلام ی راستین !!! علی شریعتی می گوید که

من هرگاه که بياد خانه و زندگی محمد می افتم که جوانی و کمال را با بيوه زنی پنجاه تا هفتاد و سه ساله گذراند و در پيری با بيوه زنانی جا افتاده و بچه دار ، چون ام سلمه و زينب دختر خزيمه ( مادر بينوايان ) و بخصوص حفصه ( بيوه زنی زشت : بنا به اعتراف پدرش ) سر کرد و خانه اش آن بود و خوراکش آن ، نمی توانم از افسوس خودداری کنم که محمد می توانست زنانی زيباتر از آنها داشته باشد و زندگی ائی بهتر از اين و نيز هرگاه که سخنان نويسندگانی را می خوانم که از شهوترانی محمد سخن می گويند و از حرمسرای محمد ، نمی توانم از شرم پريشان نشوم که يک انسان ، حتی نويسنده ، تا کجا می تواند ننگين شود و بخاطر مصلحتی زشت سيمای حقيقتی زيبا را که فخر انسان است و سرمايه تاريخ به چنين پليديها بيالايد !!


آنگاه که ما راستی را رها کردیم در برابر دروغ سرفرود آوردیم که همه ی هستی ما به دست ی خودمان به نابودی کشیده شده است

از ماست که برماست

Freitag, 5. Dezember 2008

burn qurans in Iran

Verbrennung vom Mohammeds-Buch koran (sein Kampf) in IRAN
burn qurans in Iran

http://uk.youtube.com/watch?v=fiEne2brLjs

unten sehen Sie die Verse 51 von Sure Al-Maeda und die Verse 28 von

Surah Aal-e-Imran

von Mohammeds-Buch(sein Kampf) in 3 Sprachen.Das ist aber sehr harmlos im Vergleich zu anderen Versen.Davon können Sie aus gehen,wer eigentlich der Mohammed war?

51. ۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

51. O ihr, die ihr glaubt! Nehmt nicht die Juden und die Christen zu Beschützern. Sie sind einander Beschützer. Und wer sie von euch zu Beschützern nimmt, der gehört wahrlich zu ihnen. Wahrlich, Allah weist nicht dem Volk der Ungerechten den Weg.

51. O ye who believe! take not the Jews and the Christians for your friends and protectors: they are but friends and protectors to each other. And he amongst you that turns to them (for friendship) is of them. Verily Allah guideth not a people unjust.

Surah Aal-e-Imran Verse 28


28. لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ


28. "Die Gläubigen sollen die Ungläubigen nicht statt der Gläubigen zu Beschützern nehmen; und wer solches tut, der findet von Allah in nichts Hilfe - außer ihr fürchtet euch vor ihnen. Und Allah warnt euch, vor Sich Selber achtlos zu sein, und zu Allah ist die Heimkehr.
28.

Let not the Believers take for friends or helpers unbelievers rather than believers; if any do that, shall have no relation left with Allah except by way of precaution, that ye may guard yourselves from them. But Allah cautions you (to fear) Himself for the final goal is to Allah.

Iran, Islam
http://uk.youtube.com/watch?v=fiEne2brLjs

نابودی گورستان های بهائیان در ایران
http://de.youtube.com/watch?v=hHKboiwlQIo
Friedhofsschändungen der relegiösen Gruppierung in IRAN.
Der Islam und der Faschismus sind nicht nur ähnlich,sondern ergänsen sie sich gegenseitig.Die Deutschen sollten sich das genauer anschauen und endlich aufhören,den faschistischen Islam als die Religion des Friedens ??? zu bezeichnen.

تنگدستی و تهی دستی ایرانیان بویژه کودکان


تنگدستی و تهی دستی ایرانیان بویژه کودکان
نمایش (فیلم) مهرورزیده روی نشانی پائین با موش ی کوچک فشار( کلیک) بدهید
http://www.gissoo.com/karzar.html


بنگرید که پس از گذشت ی 30 سال از فرمانروائی (حکومت) ی

اسلام ی راستین آخوندهای خون خوار تازی

پرست (عرب پرست ) مردم میهن ی ما بویژه کودکان ی ایران زمین

در تنگدستی و تهی دستی زندگی می کنند برای نابودی

اسلام و مگسانش ( آخوندها

هم میهن یکی شویم تا ایرانی آباد آزاد و مردم سالار بسازیم

Mittwoch, 3. Dezember 2008

مطهری تازی پرستی (عرب پرستی) بی آزرم

مطهری تازی پرستی (عرب پرستی) بی آزرم
http://www.mshohada.ir/pics/small/small_img434.jpg
به ایران چو گردد عرب چیره دست
شود بی بها مرد یزدان پرست
سپهبد سخن پیروز پارسی (فردوسی) بزرگوار
مهرورزیده پیش از اینکه نوشته ی ما را بخوانید نخست نگر (نظر ) خوانندگان ی ارجمند را به نوشته ی میهن فروش ی بی آزرم مرتضی مطهری که در سرزمین ی ایران برای نابودی فرهنگ و زبان ی پارسی کوشش کرده است تا نوکری خود را به آئین ی تازشگر واپسگرا و نژادپرست ی اسلام ی تازیان ی خون خوار مسلمان با آب و تاب نشان دهد فرا می خوانیم تا هم میهنان ی ما به نوشته ی نگارنده در این زمینه در زدودن ی واژه های خون خواران ی مسلمان ی تازی (عربی) از زبان ی پارسی پی ببرند نوشته ی مطهری را ما از

تارنمای ایرانیان انگلستان به نشانی پائین برداشتیم
http://iranianuk.com/article.php?id=33098

اکنون نوشته ی تازی پرست ی (عرب پرست) بی آزرم مرتضی مطهری را با هم می خوانیم و آنگاه خوانندگان ی ارجمند نوشته ی ما را که در پیوست می آید با نوشته ی مطهری تازی پرست (عرب پرست) سنجش (مقایسه) کنند
نوشته ی مرتضی مطهری تازی پرست
مطهري : زنده‌ كردن‌ لغات‌ فارسي‌ باستاني‌، برگشت‌ از تعاليم‌ قرآن‌ است

باري‌! اين‌ همه‌ سر و صدا و هياهو و غوغائي‌ كه‌ عليه‌ عرب‌ و حملۀ عرب‌ به‌ ايران‌ و تهمت‌ها و افتراءهائي‌ كه‌ بسته‌اند و مي‌بندند، راجع‌ به‌ عرب‌ نيست‌؛ راجع‌ به‌ اسلام‌ است‌. اينها قدرت‌ ندارند علناً به‌ اسلام‌ و قرآن‌ و رسول‌ خدا جسارت‌ كنند، در پوشش‌ عنوان‌ عرب‌ حمله‌ مي‌كنند.

فرهنگ‌ ادبيّات‌ ايران‌ در زمان‌ استعمار پهلوي‌، در قالب‌ حفظ‌ آثار ملّي‌، با برانداختن‌ لغات‌ عربي‌ در هالۀ لغات‌ خارجي‌ مستقيماً بر نابودي‌ روح‌ اسلام‌ ميكوشيد. اينك‌ نيز در همان‌ خطّ و مرز در تلاش‌ است‌.

زبان‌ پهلوي‌ و لغات‌ نامأنوس‌ را بر شيوۀ أحمد كسروي‌ كه‌ خود نيز از اين‌ زمره‌ بود، از لابلاي‌ لغات‌ و كتب‌ متروكه‌ بيرون‌ كشيده‌ و بجاي‌ الفاظ‌ شيرين‌ و روان‌ و مأنوس‌ عربي‌ كه‌ فعلاً در زبان‌ فارسي‌ جاي‌ گرفته‌ و ملاحت‌ عجيبي‌ بدان‌ بخشيده‌ است‌ ميگذارند.

در زمان‌ رضاخان‌ و پسرش‌ محمّد رضا پهلوي‌، در دربار، انجمن‌ و


ص 142

مؤسّسه‌اي‌ بود براي‌ اين‌ امور كه‌ با وزارت‌ معارف‌ و فرهنگ‌ رابطه‌ داشت‌؛ و براي‌ از بين‌ بردن‌ لغات‌ عربي‌ و فرهنگ‌ اسلام‌ نهايت‌ سعي‌ و كوشش‌ را داشتند. و در ادارۀ فرهنگستاني‌ كه‌ پشت‌ مدرسۀ سپهسالار بود، براي‌ اين‌ موضوع‌ مال‌هاي‌ ملّت‌ بيچاره‌ را مي‌خوردند و مي‌بردند.

نام‌ مسجد را دمرگاه‌، و قبرستان‌ را گورستان‌، و اجتماع‌ را گردهمائي‌، و جمعه‌ را آدينه‌، و وسائل‌ ارتباط‌ جمعي‌ را رسانه‌هاي‌ گروهي‌، و خصوصاً و مخصوصاً را ويژه‌، و جمع‌ و تفريق‌ و ضرب‌ و تقسيم‌ را افزايش‌ و كاهش‌ و زدن‌ و بخش‌، نهادند؛ و همچنين‌ سائر اصطلاحات‌ رياضي‌ را، بطوريكه‌ بعضي‌ اوقات‌ خود معلّمان‌ گيج‌ مي‌شدند و در اداي‌ مقصود فرو مي‌ماندند. اينها همه‌ براي‌ دور كردن‌ مردم‌ از لغات‌ قرآن‌ است‌. براي‌ قطع‌ رابطه‌ و بريدن‌ با نهج‌ البلاغه‌ است‌. براي‌ عدم‌ آشنائي‌ مردم‌ به‌ جمعه‌ و جماعت‌ است‌. براي‌ بي‌خبر داشتن‌ ايشان‌ از اين‌ معارف‌ اصيل‌ است‌


ص 143

برداشتن‌ «طاء» از كلمات‌ و بجاي‌ آن‌ «تاء» نهادن‌، مانند تبديل‌ كتابت‌ لفظ‌ طهران‌ به‌ تهران‌ روي‌ همين‌ زمينه‌ است‌؛ و همچنين‌ دربارۀ سائر حروف‌ عربي‌ مثل‌ ظ‌ و ص‌ و ض‌ و ع‌ و غ‌ و ث‌ و ذ.


ص 144

اگر تدريس‌ زبان‌ عربي‌ از دوران‌ طفوليّت‌ با كمال‌ آساني‌ و سادگي‌، جزءِ برنامۀ اطفال‌ باشد و همينطور بتدريج‌ پيش‌ آيد، در دوران‌ دانشگاه‌ جوانان‌ ما بخوبي‌ از عهدۀ خواندن‌ و نوشتن‌ و تكلّم‌ آن‌ بر مي‌آيند؛ و مراجعه‌ به‌ فرهنگ‌ عظيم‌ تاريخ‌ و حديث‌ و فقه‌ و تفسير مي‌نمايند و سرشار از عرفان‌ ميگردند.

امّا بر عكس‌ زبان‌ عربي‌ را در دوره‌هاي‌ بالا قرارداده‌اند، آنهم‌ با اسلوبي‌ غير صحيح‌ و مشكل‌ كه‌ نه‌ معلّم‌ مي‌فهمد نه‌ شاگرد. بالاخصّ ميخواهند شاگردان‌ را خسته‌ و زده‌ كنند. آنوقت‌ براي‌ رياضيّات‌ از جبر و حساب‌ استدلالي‌ و فيزيك‌ و شيمي‌ در نمرۀ امتحاني‌ ضريب‌ ميگذارند؛ و براي‌ عربي‌ نه‌ تنها ضريب‌ نمي‌گذارند، آنقدر آنرا بدون‌ اهمّيّت‌ و در درجۀ پست‌ ميگذارند كه‌ وجود و عدمش‌ مساوي‌ مي‌باشد.

بالنّتيجه‌ جوان‌ دانشگاهي‌ كه‌ قرآن‌ نمي‌تواند بخواند بجاي‌ خود، اصلاً نوشتن‌ را بلد نيست‌؛ و در نامه‌ براي‌ پدرش‌ از آمريكا مي‌نويسد: من‌ طَب كرده‌ام‌(تب‌).

روابط‌ جوانان‌ را از علم‌ و قرآن‌ بريدند؛ و در سنّ كودكي‌ براي‌ تحصيل‌ به‌ خارج‌، يعني‌ كشور كفر فرستادند. طفلي‌ كه‌ هنوز بايد در دامان‌ مادر پرورش‌ يابد، و سخن‌ گفتن‌ به‌ پارسي‌ و مخارج‌ و لهجۀ حروف‌ آنرا خوب‌ ياد نگرفته‌ است‌، به‌ او زبان‌ انگليسي‌ ياد دادند؛ و بدين‌ كار غلط‌ مباهات‌ هم‌ مينمودند.

يكروز جواني‌ زيبا در مسجد قائم‌ بنزد من‌ آمد و از مسائل‌ نماز و وضوء و غسل‌ و تيمّم‌ مي‌خواست‌ بپرسد. اين‌ جوان‌ حرف‌ زدن‌ را بلد نبود، و مثل‌ خارجيهائي‌ كه‌ بخواهند فارسي‌ سخن‌ گويند، شُل‌ و بي‌مزه‌ حرف‌ مي‌زد.

ميگفت‌: من‌ دكتر شده‌ام‌؛ از كودكي‌ مرا به‌ خارج‌ فرستاده‌اند، حالا برگشته‌ام‌. در اسلام‌ تحقيقات‌ كرده‌ام‌ و آنرا دين‌ صحيح‌ دانسته‌ام‌، و اينك‌ ميخواهم‌ مسائل‌ خود را ياد بگيرم‌.


ص 145

خوب‌ توجّه‌ داريد مطلب‌ از چه‌ قرار است‌؟!

فردوسي گرايي

اينهمه‌ سر و صدا براي‌ عظمت‌ فردوسي‌، و جشنواره‌ و هزاره‌ و ساختن‌ مقبره‌، و دعوت‌ خارجيان‌ از تمام‌ كشورها براي‌ احياءِ شاهنامه‌، و تجليل‌ و تكريم‌ از اين‌ مرد خاسر زيان‌ بردۀ تهيدست‌ براي‌ چيست‌؟!

براي‌ آنست‌ كه‌ در برابر لغت‌ قرآن‌ و زبان‌ عرب‌ كه‌ زبان‌ اسلام‌ و زبان‌ رسول‌ الله‌ است‌، سي‌سال‌ عمر خود را به‌ عشق‌ دينارهاي‌ سلطان‌ محمود غزنوي‌ به‌ باد داده‌ و شاهنامۀ افسانه‌اي‌ را گرد آورده‌ است‌.

نزول‌ سورۀ تكاثر، براي‌ از بين‌ بردن‌ افتخار به‌ موهومات‌ ملّي‌گرائي‌ است‌

قرآن‌ فاتحۀ مباهات‌ و فخريّۀ به‌ استخوانهاي‌ پوسيدۀ نياكان‌ را خوانده‌ است‌؛ و با نزول‌ سورۀ أَلْهَيٰكُمُ التَّكَاثُرُ * حَتَّي‌' زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ [157] ديگر كدام‌ مرد عاقلي‌ است‌ كه‌ به‌ اوهام‌ و موهومات‌ بگرود، و به‌ نام‌ و اعتبار پدران‌ مرده‌ و


ص 146

عظام‌ پوسيدۀ آنها در ميان‌ قبرها خوشدل‌ گردد؟ او با گامهاي‌ قويم‌ خويشتن‌ خود در راه‌ افتخار و شرف‌ ميكوشد.

بازگشت به فهرست

تبليغات‌ براي‌ فردوسي‌ و شاهنامه‌، تبليغات‌ عليه‌ اسلام‌ است‌

فردوسي‌ با شاهنامۀ افسانه‌اي‌ خود كه‌ كتاب‌ شعر (يعني‌ تخيّلات‌ و پندارهاي‌ شاعرانه‌) است‌ خواست‌ باطلي‌ را در مقابل‌ قرآن‌ عَلم‌ كند؛ و موهومي‌ را در برابر يقين‌ بر سر پا دارد. خداوند وي‌ را به‌ جزاي‌ خودش‌ در دنيا رسانيد، و از عاقبتش‌ در آخرت‌ خبر نداريم‌. خودش‌ مي‌گويد:

بسي‌ رنج‌ بردم‌ در اين‌ سال‌ سي ‌ عجم‌ زنده‌ كردم‌ بدين‌ پارسي‌

چو از دست‌ دادند گنج‌ مرا نبد حاصلي‌ دسترنج‌ مرا

ما در زمان‌ خود هر كس‌ را ديديم‌ كه‌ خواست‌ عجم‌ را در برابر اسلام‌ عَلم‌ كند، و لغت‌ پارسي‌ را در برابر قرآن‌ بنهد، با ذلّت‌ و مسكنتي‌ عجيب‌ جان‌ داده‌ است‌. فَاعْتَبِرُوا يَـٰٓأُولِي‌ الابْصَـٰرِ

كلامي از علي دشتي

درست‌ بخاطر دارم‌ در حدود سي‌ سال‌ قبل‌ مجلّه‌اي‌ از مجلاّت‌ «راهنماي‌ كتاب‌» مطالعه‌ مينمودم‌ كه‌ در آن‌ مقاله‌اي‌ از علي‌ دشتي‌ راجع‌ به‌ فردوسي‌ و مقام‌ و منزلت‌ او نوشته‌ بود. در اين‌ مقاله‌ اين‌ مرد با شيطنت‌ مرموزي‌ دشمني‌ خود را با اسلام‌ نشان‌ ميداد.

اين‌ مقاله‌ دربارۀ فردوسي‌ و شاهنامه‌ بود. و بدين‌ قسم‌ مطلب‌ را برداشت‌كرده‌ بود كه‌ ملخّصش‌ را ذكر ميكنيم‌:

بسياري‌ از افراد دربارۀ فردوسي‌ و تدوين‌ شاهنامه‌ سخن‌ گفته‌اند، وليكن‌ من‌ مي‌خواهم‌ در اينجا پرده‌اي‌ را از اين‌ امر براي‌ دانشجويان‌ و اهل‌ اطّلاع‌ بردارم‌. اين‌ مطلب‌ ساليان‌ دراز است‌ كه‌ در ذهن‌ من‌ خلجان‌ دارد، ولي‌ بواسطۀ موانعي‌ نمي‌توانستم‌ ابراز كنم‌؛ و اينك‌ موقع‌ آن‌ رسيده‌ كه‌ آنرا به‌ جوانان‌ و محصّلين‌ و ارباب‌ فضل‌ تقديم‌ دارم‌.

و آن‌ نكته‌ اينست‌ كه‌: كشور ايران‌ در ازمنۀ متماديه‌ مورد حملات‌ و هجوم


ص 147

‌ اقوام‌ اجنبي‌ قرار گرفته‌، و ثروت‌ و آباداني‌ و كتابخانه‌ و تمام‌ آثار ملّي‌ آن‌ بباد رفته‌ است‌، همچون‌ فتنۀ مغولان‌ و غيرهم‌؛ ولي‌ هيچيك‌ از اين‌ حملات‌ مانند حملۀ عرب‌ زيانبخش‌ نبود. زيرا آن‌ حملات‌ فقط‌ منوط‌ به‌ امور نظامي‌ بوده‌ و تخريب‌ و غارت‌ و فسادي‌ را كه‌ در پي‌ داشته‌ است‌ پس‌ از مدّتي‌ ترميم‌، و مبدّل‌ به‌ صلاح‌ و آباداني‌ گرديده‌ است‌.

امّا حملۀ عرب‌ توأم‌ با خوي‌ تفاخرجوئي‌، و ديانت‌ و تعليم‌ و تربيت‌ آنها بوده‌؛ و لذا در نفوس‌ مردم‌ جاي‌ گرفته‌ و ريشه‌ دوانيده‌ بود. و معلوم‌ است‌ كه‌ با اصلاح‌ و آباداني‌ خارجي‌ نميتوان‌ نفوس‌ و قلوب‌ را اصلاح‌ نمود.

اين‌ ببود تا فردوسي‌ با تدوين‌ شاهنامۀ خود در مقابل‌ عرب‌، نشان‌ داد كه‌ اصالت‌ و ملّيّت‌ ايراني‌ است‌ كه‌ مي‌تواند در برابر آنها بايستد. او با احياي‌ زبان‌ پارسي‌، و اين‌ كتاب‌ نفيس‌ خود از آثار نياكان‌ و ملّيّت‌ آنها پرده‌ برداشت‌ و ايران‌ و ايراني‌ را زنده‌ و جاويد كرد.

از اينجهت‌ است‌ كه‌ خدمت‌ فردوسي‌ بر اين‌ آب‌ و خاك‌ از همه‌ بيشتر و شايان‌ تقدير و تحسيني‌ است‌ كه‌ احدي‌ از شعراي‌ ما بدين‌ مقدار و پايه‌ نرسيده‌اند. (اين‌ بود ملخّص‌ بيانات‌ ايشان‌ در آن‌ مجلّه‌).


ص 148 ادلمه پاورقي تا ص 150


ص 151

حقير در بعضي‌ از رساله‌هاي‌ دكتر علي‌ أكبر شهابي‌ خواندم‌ كه‌: كتاب‌ «بيست‌ و سه‌ سال‌» كه‌ عليه‌ رسول‌ خدا و اسلام‌ و قرآن‌ با تهمت‌ها و دروغها و شيّاديها و حقّه‌ بازيها و كَتم‌ حقائق‌ و افترائات‌ تأليف‌ شده‌، و بدون‌ نام‌ و امضاي‌ مؤلّف‌ در زمان‌ طاغوت‌ منتشر شده‌ بود، نويسندۀ آن‌ علي‌ دشتي‌، با همكاري‌ بعضي‌ از ماركسيست‌هاي‌ بين‌المللي‌ مي‌باشد. [159]


ص 152

استعمار، جهاد اسلام‌ را همچون‌ حملۀ إسكندر و مغول‌ ارائه‌ ميدهد

اينها دشمنان‌ خود فروختۀ استعمارند كه‌ از قديم‌الايّام‌ مُهر رقّيّت‌ و بندگي‌ كفر را بر پيشاني‌ خود زده‌، و عمري‌ را عليه‌ اسلام‌ و قرآن‌ و شرف‌ و ملّيّت‌ در برابر بهاي‌ بخس‌ ورق‌هاي‌ دنيوي‌ گذرانده‌، و هويّت‌ و پرونده‌شان‌ براي‌ مردم‌ بيدار جاي‌ شبهه‌ نيست‌.

آخر كدام‌ دشمن‌ ناجوانمردي‌ است‌ كه‌ نهضت‌ اسلام‌ را در رديف‌ حملۀ إسكندر و مغول‌ قرار دهد؟!

ايرانيان‌ فكور و اصيل‌ با آغوش‌ باز اسلام‌ را پذيرفتند، و با تدبّر و تفكّر در طول‌ دو قرن‌ به‌ تدريج‌ بدون‌ هيچ‌ عمل‌ جابرانه‌اي‌ اسلام‌ آوردند. و تا زماني‌ كه‌ به‌ دين‌ زردشت‌ بودند، در پناه‌ اسلام‌ بودند و اسلام‌ با آنها معاملۀ اهل‌ كتاب‌ مينمود. از آنها در عوض‌ خمس‌ و زكوة‌، جزيه‌ ميگرفت‌ و آنان‌ را در امور عبادي‌ خود آزاد مي‌گذارد. آتشكده‌هاي‌ آنان‌ تا قرن‌ سوّم‌ و چهارم‌ روشن‌ بود. چون‌ اهل‌ كتاب‌ بودند، بدون‌ هيچ‌ ناراحتي‌ در پناه‌ امن‌ و امان‌ اسلام‌ جان‌ و مال‌ و عِرض‌ و ناموسشان‌ محفوظ‌ بود.

إدوارد بُرون‌ در مواضعي‌ از كتاب‌ خود اقرار ميكند كه‌: ايرانيان‌ اسلام‌ را به‌ رغبت‌ پذيرفتند. او ميگويد:

تحقيق‌ دربارۀ غلبۀ تدريجي‌ آئين‌ اسلام‌ بر كيش‌ زردشت‌ مشكلتر از تحقيق‌ دربارۀ استيلاءِ ارضي‌ عرب‌ بر مستملكات‌ ساسانيان‌ است‌.

چه‌ بسا تصوّر كنند، جنگجويان‌ اسلام‌ اقوام‌ و ممالك‌ مفتوحه‌ را در


ص 153

انتخاب‌ يكي‌ از دو راه‌ مخيّر ميساختند: اوّل‌ قرآن‌، دوّم‌ شمشير. ولي‌ اين‌ تصوّر صحيح‌ نيست‌؛ زيرا گبر و ترسا و يهود اجازه‌ داشتند آئين‌ خود را نگهدارند، و فقط‌ مجبور به‌ دادن‌ جزيه‌ بودند.

و اين‌ ترتيب‌ كاملاً عادلانه‌ بود؛ زيرا اتباع‌ غير مُسلم‌ خلفا از شركت‌ در غزوات‌ و دادن‌ خمس‌ و زكوة‌ كه‌ بر امّت‌ پيامبر فرض‌ بود معافيّت‌ داشتند.

ايرانيان‌ مي‌ديدند كه‌ سربازان‌ اسلام‌ مردمي‌ صادق‌ و امين‌، و از روي‌ هدفهاي‌ روشن‌ و ايمان‌ و اعتقاد كاملشان‌ به‌ رسالت‌ تاريخي‌شان‌، و اطمينان‌ كامل‌ به‌ صحّت‌ هدف‌ و مأموريّت‌، اعمّ از اينكه‌ بكشند يا كشته‌ شوند، و اعتقاد عميقشان‌ به‌ خداوند واحد و روز جزا جنگ‌ مي‌كنند.

فداكاريها و جانبازيها، و گفتگوها و سخناني‌ كه‌ از آنان‌ در آن‌ اوقات‌ باقيمانده‌ و در تواريخ‌ مضبوط‌ است‌، نشان‌ ميدهد كه‌: ايمان‌ آنها به‌ خدا و قيامت‌ و صدق‌ رسالت‌ حضرت‌ رسول‌ اكرم‌ صلّي‌ الله‌ عليه‌ و آله‌ و سلّم‌، و ايمان‌ به‌ مأموريّت‌ و رسالتشان‌ در حدّ اعلا بوده‌ است‌.

آنان‌ معتقد بودند كه‌ جز خداوند واحد را نبايد پرستش‌ كرد، و هر ملّتي‌ را كه‌ به‌ هر شكل‌ و صورت‌ غير خداوند يگانه‌ را عبادت‌ ميكنند بايد نجات‌ داد؛ و اين‌ جهادشان‌ براي‌ نجات‌ و رهائي‌ ايرانيان‌ در بند بستۀ خرافات‌ و اباطيل‌ است‌.

به‌ علاوه‌ براي‌ خودشان‌ رسالتي‌ را قائل‌ بودند كه‌ عدل‌ را برقرار كنند، و طبقات‌ مظلوم‌ را از چنگ‌ ستمگران‌ رها سازند.

سخناني‌ كه‌ در مواقع‌ مختلف‌ در مقام‌ تشريح‌ هدفهاي‌ خود بيان‌ كرده‌اند، نشان‌ ميدهد كه‌: صد در صد آگاهانه‌ و خبيرانه‌ قدم‌ برميداشته‌اند، و هدف‌ مشخّص‌ و معيّني‌ داشته‌اند؛ و به‌ تمام‌ معني‌الكلمه‌ نهضت‌ عظيم‌ و انقلاب‌


ص 154

شكوهمندي‌ را رهبري‌ مينموده‌اند.

اينها را ايرانيان‌ مي‌ديدند و مي‌شنيدند، و فريفته‌ و جان‌ باخته‌ مي‌شدند، و از طوع‌ و رغبت‌ ايمان‌ مي‌آوردند. حالا شما ببينيد: در انتشار اين‌ شايعه‌ در كتابهاي‌ درسي‌ محصّلين‌ توسّط‌ همين‌ افراد معلوم‌الهويّه‌ نظير دشتي‌ها و دكترهائي‌ كه‌ در دانشسرا و تربيت‌ معلّم‌ تدريس‌ مي‌كردند، و همگي‌ صداي‌ گلويشان‌ از حلقوم‌ استعمار بلند بود و همه‌ ميكوشيدند تا جهاد مقدّس‌ سربازان‌ اسلام‌ را همچون‌ حملۀ چنگيز و هلاگو و افاغنه‌ و إسكندر قرار دهند، چقدر بي‌انصافي‌ و بي‌شرفي‌ كرده‌اند؟!

بالجمله‌ روح‌ ضدّ عربي‌ مدّتي‌ است‌ در مدارس‌ ما به‌ شاگردان‌ تحميل‌ مي‌شود (از برداشتن‌ لغات‌ شيرين‌ و مليح‌ عربي‌ و گذاردن‌ الفاظ‌ غير مأنوس‌ فارسي‌، مانند نوشتجات‌ كسروي‌) و اين‌ خطّ مشي‌ درست‌ در راه‌ و هدف‌ استعمار است‌.

ابراهيم‌ پورداود كه‌ به‌ قول‌ مرحوم‌ قزويني‌ با عرب‌ و هرچه‌ از ناحيۀ عرب‌ است‌ دشمن‌ است‌،دكتر محمّد معين‌ را تحت‌ تأثير خود قرار داده‌، تا براي‌ احياي‌ آئين‌ و آداب‌ زردشتي‌ و سنن‌ جاهلي‌ آن‌ كتاب‌ بنويسد و لغات‌ مَزْديسْنا را در ادبيّات‌ فارسي‌ شرح‌ دهد؛ و منظور، انديشۀ مزديسنائي‌ در ادب‌ فارسي‌ است‌.

ولي‌ هدف‌ اصلي‌ كتاب‌ را آقاي‌ إبراهيم‌ پورداود كه‌ استاد راهنماي‌ ايشان‌ بوده‌، و در آن‌ وقت‌ دكتر معين‌ تحت‌ نفوذ شديد ايشان‌ بوده‌اند، در مقدّمۀ كتاب‌


ص 155

بيان‌ كرده‌ است‌.

و آن‌ اينكه‌: روح‌ ايراني‌ در طول‌ تاريخ‌ چند هزار سالۀ خود حتّي‌ در دورۀ اسلام‌، همان‌ روح‌ مزديسنائي‌ است‌؛ و هيچ‌ عاملي‌ نتوانسته‌ است‌ اين‌ روح‌ را تحت‌ تأثير نفوذ خود قرار دهد. برعكس‌، اين‌ روح‌ آنرا تحت‌ تأثير و نفوذ خود قرار داده‌ است‌. مثلاً:

ديني‌ كه‌ از فاتحين‌ عرب‌ به‌ ايرانيان‌ رسيد، در اينجا رنگ‌ و روي‌ ايراني‌ گرفته‌ تشيّع‌ خوانده‌ شد؛ و از مذاهب‌ اهل‌ سنّت‌ (كه‌ به‌ عقيدۀ پورداود، اسلام‌ واقعي‌ همان‌ است‌) امتياز يافت‌.

در اينجا مي‌بينيم‌ سخن‌ از اسلام‌ و محمّد و قرآن‌ نيست‌، سخن‌ از فاتحين‌ عرب‌ است‌. و منظور و مقصود شبهه‌دار كردن‌ اذهان‌ جوانان‌ ساده‌لوح‌، و خراب‌ كردن‌ ايمان‌ و استواري‌ آنهاست‌.

هدف‌ استعمار آنستكه‌ از راه‌ فرهنگ‌ و ادبيّات‌، سطح‌ علمي‌ قرآن‌ را در اذهان پائين‌ آورد

معلوم‌ است‌ كسي‌ زردشتي‌ نمي‌شود، وليكن‌ در ايمان‌ و استواريش‌ به‌ اسلام‌، و در جهادش‌ فتور پديد مي‌آيد. و همين‌ است‌ منظور و هدف‌ كفر از دست‌ پروردن‌ امثال‌ پورداودها و دكتر معين‌ها، كه‌ از راه‌ فرهنگ‌ و ادبيّات‌، سطح‌ علمي‌ قرآن‌ را در اذهان‌ پائين‌ آورند؛ و با توجّه‌ به‌ لغات‌ و ادب‌ مزديسناي‌ مرده‌ و كهن‌، اذهان‌ جوانان‌ را بخود مشغول‌ دارند؛ و از ماءِ معين‌ قرآن‌ و لغات‌ آن‌ و تفسير و بالاخره‌ قدم‌ نهادن‌ عملي‌ و مشي‌ فعلي‌ در راه‌ و روش‌ آن‌ بازدارند.

منبع : كتاب نور ملكوت قران


اکنون نوشته ی ما را که در چندین بخش نوشته شده است می خوانید که ما با توانائی کوچک ی خودمان کوشش کردیم چهره ی راستین ی دشمنان ی زبان و فرهنگ ی 9000 ساله ی ایران زمین را نشان بدهیم تا به گفته ی مولوی
پرده ی پندار می باید درید
توبه ی تزویر می باید شکست

چرا ایرانیان از تازیان ی (اعراب) مسلمان شکست خوردند ؟
به ایرانیان زار و گریان شدم
ز ساسانیان نیز بریان شدم
پیروز پارسی( فردوسی ) بزرگوار
در ایران زمین همواره آگاهانه از تازش ی تازیان سخن گفته شده بود بدون آنکه از واژه ی اسلام و مسلمانی سخنی گفته شده باشد نگارنده بر این باور است که دستگاه ی پرورش و گسترش ی ستم ی آئین ی تازی پرستی آگاهانه اسلام ی تازیان را از زیر توپخانه ی خرده گیری (انتقاد) خرده گیران (منتقدین) رها ساخته بود تا از یک سوی سرشت ی خون ریز آئین ی تازشگر اسلام ی را پنهان سازند و از سوی دیگر تازشگران ی مسلمان ی تازی را از اسلام شان جدا سازند تا سخنان ی شریعتی ومطهری که یکی براین باور بود که ایرانیان با آغوش باز به پیشواز تازیان ی مسلمان رفتند و دیگری براین باور بود هنگامی که ایرانیان آواز دست و پا بریدن ی تازی نامه (قرآن) را شنیدند در یک چشم بهم زدن مسلمان شدند بهتر بتوانند اسلام را به مردم ی ایران به چپانند (تحمیل کنند ) . به گفته ی ژوزف گوبلز دستیار آدولف هیتلر دروغ هر چه بزرگتر باشد به همان اندازه به راستی نزدیکتر می باشد ! . یکی از ویژه گی های مسلمانان دروغ گفتن می باشد از آنجائیکه الله ی مسلمانان به گفته ی تازی نامه نیرنگ بازترین ی نیرنگ بازان می باشد آنگونه که در تازی نامه ی تازیان( قرآن عربها) در سوره 3 آل عمران آیه ی 54 آمده است یکی از ویژه گی های الله ی تازیان را اینگونه می خوانیم
وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

﴿54﴾

و [دشمنان] مكر ورزيدند و الله [در پاسخشان] مكر در ميان آورد و الله بهترين مكرانگيزان است

(54)

برای اینکه به فرمانروائی برسی از هر کاری و کاربردی بایستی سود بجوئی از دروغ تا نیرنگ بازی
چرا که محمد تازی خود از بزرگترین دروغگویان بوده است هنگامی که محمد تازی در مکه که کمتر از 100 تن همیار همکار و هم اندیشه داشته است با یهودیان و ترسایا ن (مسیحیان) مدارا می کرد و هنگامی که به مدینه رفت با راهزنان ی اوس و خزرج آدمکشان دزدان آدم ربایان و راهزنان ی دیگر یکی می شود و آغاز به دزدی راهزنی تازش به کاروان ها و دست درازای (تجاوز) به زنان ی مردم می کند از آنجائی که بر شمار آدم کشانش افزوده می شود یهودیان و ترسایان (مسیحیان) را یکی پس از دیگری از سر راه خود بر می دارد و یهودیان را دشمن ی تازیان ی مسلمان می نامد آنگونه که در تازی نامه ی تازیان( قرآن عربها) در سوره ی 5 مائده آیه ی 82 و سوره ی 9 توبه آیه ی 29 آمده است

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ قَالُوَاْ إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ
﴿82

مسلما يهوديان و كسانى را كه شرك ورزيده‏اند دشمن‏ترين مردم نسبت به مؤمنان خواهى يافت و قطعا كسانى را كه گفتند ما نصرانى هستيم نزديكترين مردم در دوستى با مؤمنان خواهى يافت زيرا برخى از آنان دانشمندان و رهبانانى‏اند كه تكبر نمى‏ورزند (82)

قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ
مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿29

ای اهل ایمان با هر که از اهل کتاب (یهود و نصاری) ایمان به الله و روز قیامت نیاورده و آنچه را که الله و رسولش حرام کرده حرام نمی دانند و به دین حق نمی گروند قتال و کارزار کنید تا آنگاه که با ذلت و تواضع به اسلام جزیه دهند
29

امروز کودکان ی دبستانی هم نمی توانند سخنان ی شریعتی و مطهری را باور کنند چرا که مردمی که به پیشواز یک آئین می روند دیگر
با این آئین جنگ نمی کنند تازه در نوشته های خود تازیان ی مسلمان تازی پرستان و تازی زادگان همواره از کشته شدن ی سربازان و رزمندگان ی اسلام (شهید شدن) تازیان سخن گفته شده و می شود این خود به درستی نشان می دهد که پایه و بنیاد آئین ی تازی اسلام بر جنگ خون وخون ریزی پی ریزی شده است ناگفته نماند که هنگام فرمانروائی عمر به ایران تازش (حمله) میشود که تازی نامه (قرآن) در آن هنگام هستی (وجود) نداشت که ایرانیان با شنیدن ی آئین ی اسلام ی تازیان آن هم به زبان ی تازی (عربی) که نه ایرانی زبان ی تازی می دانست و نه تازی زبان ی پارسی ساسانی را که با شنیدن ی آئین ی خون ریختن ی اسلام ی تازیان ایرانیان چشم و گوش بسته در یک چشم به هم زدن مسلمان شوند
تازه خود تازیان سواد خواندن و نوشتن نداشتند تا تازی نامه (قرآن) را برای ایرانیان بخوانند تنها هفت تا ده تن از تازیان خواندن و نوشتن می دانستند افزوده بر این تازی نامه (قرآن) هنگام ی فرمانروائی عثمان به گونه ی نسک (کتاب) در می آید چگونه می توانستند تازیان ی مسلمان برای ایرانیان تازی نامه (قرآن) را بخوانند بدون آنکه تازی نامه هستی (وجود) داشته باشد این خود دروغ بزرگی ست که تنها تازیان تازی پرستان و تازی گرایان آگاهانه به آن باور دارند شاید کسی پیدا شود که بگوید که تازیان تازی نامه( قرآن ) را از بر می خواندند گیریم که تازیان تازی نامه را از بر می خواندند شنونده ی تازی نامه (قرآن) کیست ؟ ایرانیانی که به زبان ی پارسی ساسانی سخن می گویند آنها چه می دانند که یک تازی تازشگر مسلمان به زبان ی تازی چه چیزی می گوید تا ایرانی خدا و یکتا پرست ی زرتشتی را به آئین ی سنگ و بت پرستی محمد تازی فرا خواند این داستان آنچنان کودکانه و پیش و پا افتاده است که تنها تازی پرستان ی کوردلی (متعصبی) بسان ی شریعتی و مطهری به این یاوه گوئی ها باور داشتند چرا که آئین شان بر پایه ی یاوه گو ئی و دروغ پی ریزی شده است آیا اکنون در سده ی بیست ویکم 21 مسلمانان ی انیرانی - غیر عرب - آوای دلگیر آوازه خوان تازی نامه (قرآن) را در می یابند (می فهمند) تا آن ایرانیان در هنگامه ی تازش ی تازیان ی مسلمان در 1400 سال پیش چم ی (معنی) تازی نامه (قرآن) را دریابند (بفهمند) ؟ . ما در اینجا کوشش می کنیم به زبان ی ساده انگیزه های (دلایل) شکست ی ایرانیان از تازیان ی مسلمان را به گونه ائی فشرده (خلاصه) به زبان آوریم
*
جنگ های دراز (طولانی) با روم خاوری (بیزانس) پایه بنیا د و بنیه ی کشور را - بسان موریانه ائی که چوب را آرام آرام از درون تهی می سازد - کشور را بسوی ورشکستگی برد
*

کشتار شاهزادگان ی ساسانی به فرمان ی شیرویه در گیری های درون و برون فرمانروائی (حکومت ) ساسانی را پیش ی مردم ی ایران بی ارزش( بی اعتبار) ساخت و مردم را از فرمانروایان ی ساسانی دور ساخت
*
گردن کشی زمینداران بزرگ و گرایشات آنان به بخش بخش کردن ایران زمین
*
بستن باژهای (مالیات) سنگین به مردم تهی دست و نگرفتن باژ (مالیات) از توانگران و دارایان که این پدیده خود مردم ی ایران را از فرمانروایان ساسانی دورساخت
*
پیمان شکنی (خیانت) پارسایان ی(روحانیان) زرتشتی و پدافند آنان از ستم ی توانگران دارایان و درباریان ی ساسانی
*
بیزاری و رمیدگی مردم ایران از بیدادگران ی فرمانروایان ی ساسانی
*
نابود ی فرمانروائی (حکومت) حیره که وابسته و باژگزار (خراجگزار) به فرمانروایان ساسانی بود
*
کشتار
دادگران ی مزدکی به دست ی بیدادگران ی ساسانی
*
پشت کردن ی روزبهان پارسی (سلمان پارسی) به میهن خود و همکاری و همراهی با تازش ی تازیان مسلمان به ایران زمین
*
خون خون ریزی تند خوئی و کشتار همگانی ایرانیان به دست ی تازیان ی بیدادگر مسلمان و چیرگی بی اندازه ی آنان بر ایرانیان
*
آغاز بیماری های واگیر که تندرستی مردم ایران و سربازان ایرانی را در پدافند از میهن خود ناتوان کرد
*
کمبود و نبود خوراکی ها ی روزانه مردم را در تنگدستی و بی چیزی ژرف فرو برده بود
*
آغاز گرد بادهای تند که گرد و خاک ها بسوی سربازان ی ایرانی روانه شدند که سرنوشت ی جنگ را به سود تازیان ی مسلمان دگرگون کرده بود
*
شادی
در هر دو جهان تازیان ی مسلمان را از دیدگاه ی روانی و روان شناختی نیرومندتر می ساخت چرا که بر پایه وبنیاد آئین ی محمد تازی که چه بکشی و چه کشته شوی به پردیس ( بهشت ) خواهی رفت به تازیان ی مسلمان نیروی فراگیر می بخشید اگر پیروز می شدند به پروه های جنگی (غنایم جنگی) زنان ی گرفتار شده در جنگ می رسیدند اگر شکست می خوردند یکراست به پردیس (بهشت) - روسپی خانه ی اسلامی - می رفتند که زیبارویان پردیسی (بهشتی) چشم براه ی تازیان ی مسلمان می بودند که تا تازیان ی مسلمان به جایگاه ی جاودانی خوش گذرانی خود فرود آیند.
زندگی خیلی کوتاه ست اگر چه این بار ما با چشمان ی خود تازش ی دوباره تازیان ی مسلمان را در جنگ ی ایران و عراق دیدیم که چگونه مریم ومسعود رجوی بسان ی روزبهان پارسی (سلمان پارسی) در 1400 سال پیش بروی سربازان و میهن دوستان ی ایرانی با همکاری و همیاری برادر تازی مسلمان ی خود صدام حسین گلوله شلیک می کردند برای نگارنده شگفت انگیز نیست که پس از گذشت ی 1400 سال روزبهان پارسی (سلمان پارسی) مریم و مسعود رجوی همدیگر را پس از فراز و نشیب های سرگذشت (تاریخ ) پیدا می کنند اینجاست که
کبوتر با کبوتر باز با باز
کند هم جنس با هم جنس پرواز


پاسخ به نوشته ی یک دوست
در نوشته ی پائین خرده گیری (انتقاد) دوست ی فرهیخته ائی را در باره نوشته ی من چرا ایرانیان از تازیان ی مسلمان (عربها) شکست خوردند و پاسخ ی من به نوشته ی ایشان را می خوانید

نخست نوشته ی ایشان

*
گردن کشی زمینداران بزرگ و گرایشات آنان به بخش بخش کردن ایران زمین
*
بستن باژهای (مالیات) سنگین به مردم تهی دست و نگرفتن باژ (مالیات) از توانگران و دارایان که این پدیده خود مردم ی ایران را از فرمانروایان ساسانی دورساخت
*
پیمان شکنی (خیانت) پارسایان ی(روحانیان) زرتشتی و پدافند آنان از ستم ی توانگران دارایان و درباریان ی ساسانی
*
بیزاری و رمیدگی مردم ایران از بیدادگران ی فرمانروایان ی ساسانی
*
کشتار دادگران ی مزدکی به دست ی بیدادگران ی ساسانی
دوست گرامی
بهتر است در دوباره نگاری آنچه بهانه جویان پیش از ما در این باره نوشته اند کمی بیشتر اندیشه کرد
چرا که اینهایی که در بالا میگوید دلیل و بهانه ای است که بخشی از تازی پرستان از آن سود برده و هجوم تازیان
و شکست ایرانیان را از دلدزدگی ایرانیان از خودشان و از دستگاه، فرهنگ و دینشان می دانند و پس از آن میگوید
که چون ایرانیان از دستگاه، فرهنگ و دین خود برگشته بودند اسلام و تازیان را با آغوشی باز پذیرفتند و در جلوی تازیان
هیچگونه ایستادگی از خودشان نشان ندادند. پس تازیان کشتاری نکرد ه اند و کتابی نسوزانده اند و شهری را ویران نکرده اند
و و و و ایرانیان دلبسته و چشم براه ناجیان خود، تازیان و سردسته انها علی بودند.
ولی ما می دانیم که چنین نبوده. اگر ایرانیان آنگونه که شما میگوید از خودشان دلخسته بودند با پایداری های آنها در پیش
تازیان چه می کنید؟

آنگاه پاسخ ی من به نوشته ی ایشان

پیشگاه ی دوست ی ارجمند

من در نوشته ی کوتاه ی خودم کوشش کردم انگیزه های شکست ی ایرانیان را از تازیان ی مسلمان آنگونه که یک کشور بزرگ و با فرهنگ ی جهان با گرفتاری های بیشماری که با آن دست به گریبان بود را به زبا ن آورم . شما به درستی می دانید که بیزاری از فرمانروائی و فرمانروایان ی ساسانی انگیزه ائی برای پذیرفتن ی تازش ی تازیان ی بیگانگان ی مسلمان از سوی مردم ی ایران نبوده و نمی باشد . مردم ما اکنون از فرمانروایان ی مسلمان ی آخوند بیزارند اما تازش ی بیگانگان - بویژه آمریکائیان - به میهن خود را هرگز نمی پذیرند . من در نوشته ی خودم همان چیزی را که سده ها به دروغ به ما چپاندند که ایرانیان با آغوش باز به پیشواز تازشگران ی مسلمان رفتند نوشتم و دیدگاه ها ی نادرست و دروغ پردازی های شریعتی و مطهری را با راستی ها و درستی ها سنجیدم و آشکارا گفتم که کودکان ی دبستانی هم دیدگاه ها ی تازی پرستانی بی آزرمی بسان شریعتی و مطهری را نمی پذیرند تا چه رسد به بزرگان و خداوندان ی اندیشه . سرنگونی و فروپاشی فرمانروایان ی ساسانی پدیده ی آسان و زود گذری نبوده است که تازیان ی مسلمان بتوانند به این آسانی بر کشورپهناوری بسان ایران زمین چیره گردند خون خون ریزی و کشتار همگانی ایرانیان و خوی ستمگری و نا انسانی تازیان ی مسلمان یکی از چهارده پدیده ائی بوده است که کمر ایرانیان را شکست ایرانیان همواره در برابر تازیان ی مسلمان ایستادند که من از کشته های بیشمار آنان - تازیان - سخن گفتم که تازیان تازی پرستان و تازی گرایان از آنها به نام شهید در نوشته های خود یاد کردند و می کنند. در جستجوی راستی و درستی دنبال ی یک انگیزه گشتن انسان راه به جائی نمی برد پدیده ها را بایستی آنگونه ارزیابی کرد که با راستی و درستی درهم آمیزد من از چهارده 14 پدیده نام بردم که همه دست به دست هم دادند تا آن چیزی پدید آمد که من نامش را به خاک سیاه نشاندن ایران زمین و آغاز سیه روزی ایرانیان گذاشتم . در پایان از نوشته گفتار و راهنمائی های شما بسیار سپاسگزارم
با درود و سپاس بیشمار

چرا در زبان ی پارسی واژه های تازی (عربی) یافت می شود ؟

بسی رنج بردم در این سال سی
عجم زنده کردم بدین پارسی

سپهبد سخن پیروز پارسی( فردوسی) بزرگوار
محمد تازی همواره دوستدار و خواستار تازش (حمله) به سرزمین ی ما ایران بوده است - گویا پیش از تازش ی تازیان ی مسلمان به ایران تازیان واژه ی پردیس (بهشت ) و زیبائی های آن را از زبان ی محمد تازی شنیده بودند پس از تازش ی تازیان مسلمان به میهن ی ما ایران تازیان پردیس ی (بهشت) راستین را در ایران زمین دیدند و از محمد تازی سخن می گفتند که پردیسی (بهشتی) که محمد از آن سخن می گفت اینجاست تازیان ایران زمین را پس از دیدار بسان ی پردیسی (بهشتی) می دانستند که به هنگام ی زندگی محمد تازی از او در باره ی پردیس( بهشت ) شنیده بودند- در تازی نامه ی تازیان( قرآن عربها) در سوره ی فتح = پیروزی در آیه های 1, 16, 19 ,20 می خوانیم که
إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

﴿1﴾

ما تو را پيروزى بخشيديم [چه] پيروزى درخشانى

(1)

قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

﴿16﴾

به برجاى‏ماندگان باديه‏نشين بگو به زودى به سوى قومى سخت زورمند دعوت خواهيد شد كه با آنان بجنگيد يا اسلام آورند پس اگر فرمان بريد الله شما را پاداش نيك مى‏بخشد و اگر همچنان كه پيشتر پشت كرديد [باز هم] روى بگردانيد شما را به عذابى پردرد معذب مى‏دارد
(16)

وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

﴿19﴾

و [نيز] غنيمتهاى فراوانى خواهند گرفت و الله همواره نيرومند سنجيده‏كار است (19

﴿20﴾وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا

﴿20﴾

و الله به شما غنيمتهاى فراوان [ديگرى] وعده داده كه به زودى آنها را خواهيد گرفت و اين [پيروزى] را براى شما پيش انداخت و دستهاى مردم را از شما كوتاه ساخت و تا براى مؤمنان نشانه‏اى باشد و شما را به راه راست هدايت كند


(20)

در باره ی پروه های جنگی (غنایم جنگی) و چم ی( معنی ) آن نگاه کنید به نوشته ی نگارنده محمد تازی دزد و راهزنی بزرگ
از آنجائیکه محمد تازی ستم ی بیکرانی به زنان - بویژه به زنان ی یهودی - کرده است سرانجام پس از ستم ها بیدادها و دست درازی های( تجاوز) بیشمار جنسی به دست ی یک زن ی یهودی با زهر (سم) کشته می شود و روانه ی پردیس(بهشت) - روسپی خانه ی اسلامی خود - شده است - آنگونه که خود از پردیس سخن گفته بود - بدین انگیزه مرگ ی زودرس محمد تازی به دست ی یک زن ی دلیر و گستاخ ی یهودی آرزوی تازش دست یابی و چیرگی به سرزمین ی فرزانه ی فرهیخته ی ایران و جهان زرتشت بزرگوار را برای همیشه به گور سپرده است . برگرداننده ی (مترجم) تازی نامه ی تازیان (قرآن عربها) از تازی به پارسی الهی قمشه ائی به روشنی در باره ی سوره فتح = پیروزی آیه های 19 و 20 می گوید
مفسرین گفتند اینجا مراد فتح فارس برخی گفتند فتح روم برخی مکه ویا هر فتحی که در هر دوران مسلمین را باشد
نگاه کنید به تازی نامه ائی (قرآنی) که در سال 11/ 4 /1367 تازی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیرون آمده است
شوربختانه آرزوی به گور سپرده شده ی محمد تازی را عمر علی حسن حسین تازی به گونه ائی دیگر زنده کرده اند همواره - شوربختانه - نگاه ی شوم ی تازیان بویژه علی و عمر به ایران بوده است و سرانجام تازیان ی مسلمان به کشور فرزانه ی فرهیخته ی ایران و جهان زرتشت بزرگوار تازش می کنند و از ایران و از خون ی ایرانیان رودخانه ها ساختند ایرانیان پس از پدافند (دفاع) از میهن ی خویش و در جنگ و در گیری های بیشمار از تازیان ی خون ریز مسلمان شکست می خورند پس از یورش ی تازیان ی مسلمان فرهنگ و بی فرهنگی روبروی یکدیگر ایستاده اند از یک سوی شمشیر بی مهر اسلام ی محمد تازی و آدم کشانش از سوی دیگر مردم ی بی گناه ی ایران زمین و بی گناه تر از آن زبان ی پارسی که نوک ی تازش ی تازیان ی بی و کم فرهنگ بوده است تازیان ی مسلمان - بویژه عمر - می دانستند هنگامی که مردم ی یک سرزمین به زبان ی مادری خود سخن می گویند هیچگاه بردگی و بندگی انیران - بیگانگان - بویژه تازیان ی خون ریز مسلمان را هر گز نخواهند پذیرفت و هم از این روی است که تازیان ی مسلمان کمر به نابودی زبان ی پارسی بستند ما مردمان ی بی فرهنگ و بی ریشه ائی نبوده و نیستیم که با یک تازش - بسان ی مصری ها - زبان ی میهنی خودمان را به این آسانی از دست بدهیم برای نابودی زبان ی پارسی دشمنان ی ایران زمین بایستی همه ی ایرانیان و پارسی گویان را بکشند تا آوای زیبا و دل آرای ترانه وچکامه های پارسی زیر بانگ ی شغالان ی آیه های اهریمنی تاریان و تازی زادگان خاموش گردد . تازیان ی مسلمان بر کشور کوروش ی بزرگ با زور سرنیزه بسا ن تازی زادگان ی امروزی خود -آخوندها- فرمانروائی کردند . 600 سال دارائی مردم ی ایران را مسلمان گونه و مسلمان وار دزدیدند و با پول و کار و کوشش دیگران زندکی انگلی خود را گذراندند تازیان ی مسلمان زبان پارسی را در بند نادانی بیخردی و بی فرهنگی خود کردند هرگاه دو ایرانی می خواستند با هم به زبان ی پارسی سخن بگویند تازیان ی مسلمان آنان را آزار و شکنجه می کردند فرزانگان فرهیختگان دانشمندان و سخن وران پارسی همگی به زبان ی تازی (عربی) نوشتند پورسینا بیرونی و دیگران از آنجائیکه این فرهیختگان به زبان ی تازی (عربی) نوشتند باختریان ی اسلام دوست و اسلام پناه پورسینا و بیرونی ایرانی را دانشمندان ی عرب !!! می نامند تازشگران ی مسلمان تازی پس از یورش به میهن ی ما ایران همه ی دانشنامه ها ی ایرانیان را به فرمان ی عمر - جداکننده ی راستی (حق) از نا راستی (باطل) فاروق - پاژنامه ائی (لقبی) که محمد تازی به عمر داده بود سوزاندند و یا در آب ریختند و این بار پیروان ی راستین اش خمینی هندی و دار و داسته اش پس از یورش ی دوم تازیان ی مسلمان - قادسیه دوم - جشن ی نسک سوزان (کتاب سوزان) در سراسر ایران زمین براه انداختند . پس از چیرگی تازیان تازی پرستان و تازی گرایان آئین ی اهریمنی اسلام با زور سرنیزه به مردم و نیاکان ما چپانده شده است (تحمیل شده است) . از آنجائیکه اسلام ی تازیان یک آئین ی پست و فرومایه می باشد زبان فرهنگ شادی پایکوبی بهزیستی هنر پیکر تراشی چهره نگاری چهره پردازی (نقاشی) خنیاگری آواز و آواز خوانی دیگر مردمان بویژه ایرانیان را خاری بزرگ در چشمانش می دید آرام آرام گام به گام فرهنگ ی شادی را تازیان ی مسلمان از دست ما ربودند و فرهنگ ی مرگ و گریه و زاری و سوگواری را به دستمان دادند و ما را که ستایشگران ی زندگی بودیم به ستایشگران ی مرگ دگرگون کردند . تازیان ی مسلمان از آنجائیکه نتوانستند زبان ی ما را نابود سازند زبان ی زیبا وشیوای پارسی را به واژه های زشت و خشن ی تازی آلوده ساختند - ناگفته نماند که فریدریش انگلس هم رزم ی اندیشمند ی سده ی نوزده ام آلمان کارل مارکس پس از آشنائی و آموختن ی زبان ی پارسی به دوست خود ویلهلم وایتلینگ
که در آرزوی یک زبان ی جهانی بود زبا ن ی پارسی را به وایتلینگ پیشنهاد کرد ( نگاه کنید به نامه ی انگلس به مارکس از گزیده نوشته ها (مجموعه آثار) ) . پیکار فرهنگی وارونه را بایستی دور انداخت و پیکار درست ی فرهنگی را پایه و بنیاد ارزش های فرهنگ ی ایران زمین جای داد و هم از این روی است که هر ایرانی بایستی کوشش کند تا آگاهانه از بکاربردن ی واژه های تازی خودداری ورزد خودداری از بکار بردن ی واژه های تازی این پرسش را برمی انگیزد که چرا بایستی در زبان ی پارسی واژه های تازی یا فت بشود ؟ اینجاست که ایرانی آرام آرام و گام به گام به چرائی تازش ی اسلام و مسلمانان به میهن خود آگاه خواهد شد و اینجاست که ایرانی سرشت ی زشت وچهره ی خون ریز و تازشگر اسلام ی تازیان را بهتر خواهد شناخت و راه ی رهائی خود و هم میهنان خود را - پس از 1400 سال بردگی و بندگی اسلام ی تازیان - هموار خواهد ساخت اینجاست که ایرانی آگاه می گردد که نیمی از واژه هائی که او در روزانه بکار می برد واژه های خون خواران ی مسلمان ی تازی می باشد که چهره ی بسیار زشت ی تازش ی تازیان ی خون ریز مسلمان را به یاد می آورد و او را وا میدارد که اندیشه کند که پیکار فرهنگی این نیست که تنها بخشی از زبان و آئین ی سرزمین ی خویش را نگهداری و پاسداری کند ونکه (بلکه) همه ی هستی خویش را فرهنگ و آئین خویش را بایستی پاسداری کند تا ایران زمین جاویدان بماند اینجاست که چکامه سرای بزرگ ی پارسی گوی ایران زمین پیروز پارسی (فردوسی) بزرگوار ایران زمین را همه ی هستی خویش می داند او بدون ایران می میرد و زندگی و پویش و پویندگی و جاودانگی خود را در نگه داری از زبان ی پارسی و پاسداری از ایران زمین و فرهنگ ی ایران میداند
چو ایران نباشد تن من مباد
بر این بوم و بر زنده یک تن مباد

پیروز پارسی (فردوسی) بزرگوار
زبان پارسی را آلوده نسازیم
بسی رنج بردم در این سال سی
عجم زنده کردم بدین پارسی
سپهبد سخن پیروز پارسی( فردوسی) بزرگوار
هم میهنان ی ارجمند مهر ورزیده واژه های تازی (عربی) را هنگام ی سخن گفتن که بکار می برید از نوشتن ی اینگونه واژه های تازی (عربی) بسان ی خبر اخبار سلام و ... خودداری ورزید هنگامیکه ایرانیان گزارش ی خودشان را می خوانند واژه های تازی (عربی ) خبر اخبار سلام و ... روان ی ما ایرانیان ی میهن پرست و دوستدار زبان زیبا و شیوای پارسی را می آزارد که از دهان و خامه ی (قلم) ایرانیان بیرون می آید آ ئین ی زشت خشن واپسگرا بیگانه خون ریز نژادپرست و بی مهر اسلام تازیان( عربها )یک سرزمین ی پهناور را با فرهنگ ی 9000 ساله اش به خاک ی سیاه نشا نده است چرا ما نبایستی با گام های کوچک اما بزرگ تن پوش ی بیگانه پرستی بویژه تازی پرستی را از سر و روی خود بزدا ئیم و آرام آرام و گام به گام واژه های زیبای پارسی را بکار بریم آیا بکاربردن واژه های زیبای گزارش بجای خبر و گزارشها دانستنیها بجای اخبار و درود بجای سلام زیباتر وپسندیده تر نیست ما را چه نیازی است که واژه های خون خواران و خون ریزان ی تازیان ی (عربها) مسلمان را بکار ببریم که به کشور ما تازش کردند مردان ما را سر بریدند به زنان و دختران ما دست درازی (تجاوز) کردند نوشته های ما را سوزاندند کودکان ما را به بردگی بردند و ما را برده و نو کر (موالی )می خواندند و آئین واپسگرا ی اسلام ی خود را به زور سرنیزه به ایرانیان چپاندند آیا اینها بس نیست که ما به خود آئیم که زبان ی زیبا و شیوای
پارسی را به واژه های تازی آلوده نسازیم ؟

پالایش زبان پارسی
اسلام با انسان می ستیزد و ما با اسلام پیکار با بیماری پیکار با بیمار نیست ایران هرگز آزاد و رها نخواهد شد مگر اینکه اسلام به زادگاهش عربستان بر گرد
من در نوشته ی کوتاه ی پیشین خودم زبان پارسی را آلوده نسازیم و دیگر نوشته ها خواستم به هم میهنان ی فرهیخته ی خودم بگویم که گرفتاری ما ایرانیان درد سرگذشت اندو هگین مردم کشوری است که بارها درو شده است وتا نابودی ریشه اش تازش بیگانگان ی تازشگر بویژه تازیان مسلمان رامی نگریست تا اینکه ما ایرانیان با کوشش نیاکان ی میهن پرست خود و فرزانگانش بو یژه پیروز پارسی (فردوسی )و دقیقی توسی شناسائی (هویت) ملی میهنی خود مان را پس از سده ها از سرنگونی فرمانروایان ی ناشایست ساسانی نگاه داشتیم چرا که وا رونه ی مصری ها ما زبان خودمان را به هستی خودمان آمیختیم تا توانستیم به دشمنان ایران زمین نشان بدهیم که ما بارها افتادیم ودوباره بسان سمندر سر از نیستی سر برافراشتیم امروز گفتگو بر سر پالایش زبان پارسی از واژه های بیگانه بویژه واژه های تازیان ی تازشگر مسلمان و بیرون راندن اسلام از ایران می باشد نه یک واژه ی درود به جای سلام گفتن نه پیکار با بیما ر بلکه پیکار با بیماری اسلام و اسلام زدگی می باشد خویشکاری (وظیفه ی)ما ایرانیان است آشنائی با فرهنگ
نه هزار سا له ایران زمین پارسی نویسی گزینش نام های زیبای پارسی سرآغاز نابودی آئین ی خشن واپسگرا نژادپرست خونریز زشت و بی مهر اسلام ی تازیان
می باشد بدین انگیزه ما ایرانیان بایستی گنداب اسلام ی تازیان را از کشور فرزانه ی فرهیخته ی ایران وجهان زرتشت بزرگوار با پادزهر فرهنگ ی ایران زمین پاک نمائیم

زدودن ی واژه های تازی (عربی) از زبان ی پارسی

بکارگیری و کاربرد واژه های تازی (عربی) از سوی هم میهنان ی ایرانی آگاهانه و یا نا آگاهانه پذیرش ی تازش ی تازیان ی خون خوار مسلمان و دریوزگی و سرسپردگی به آئین ی اهریمنی اسلام ی نژادپرست ی تازیان( عربها) می باشد برای نابودی ریشه ائی اسلام در ایران نخست بایستی زبان ی پارسی را از هر گونه آلودگی به واژه های زشت و خشن ی تازی (عربی) رها ساخت مهرورزیده کوشش کنیم به گونه ائی ریشه ائی همه با هم با میهن دوستی ویژه ی خود نخست زبان ی پارسی و آنگاه میهن ی خودمان ایران را از چنگال ی هر گونه آلودگی به زبان و آئین ی اهریمنی اسلام ی تازیان رها سازیم


روزهای هفته به زبان ی پارسی

کیوان شید

شنبه

مهرشید

یک شنبه

مه شید

دوشنبه

بهرام شید

سه شنبه

تیر شید

چهارشنبه

اورمزدشید

پنج شنبه

ناهید شید

جمعه