Donnerstag, 28. April 2011

Muhammad : The unique mass murderer / Mohammed : Der einzigartige Massenmörder / محمد : اَبَر آدم کُش بی همتا

Muhammad:The unique mass murderer
Mohammed :Der einzigartige Massenmörder
محمد : اَبَر آدم کُش بی همتا
دیدگاهِ علی شریعتی
: در باره محمد تازی
علی شریعتی : تازی پرستِ شماره یک ایران ستیز و ایران ویرانگر
علی شریعتی تازی پرستِ شماره یک ایران ستیز و ایران ویرانگر؛نماینده راستینِ(!) اسلام راستین(!)؛تازی پرستِ مُسلمانِ پیورزِ دو آتشه و سرسپُرده اسلام انیرانِ تازیان؛که پس از مرگِ بسیار بی‌ ارزش اش به نام یک انیرانی ایران ستیز و ایران ویرانگر می خواست در کنار آرامگاهِ(!) زینبِ تازی(!) در سوریه به خاک سپُرده شود؛در باره سرشتِ راستین؛مردانگی؛بُزرگواری؛والایی و منش(!) نیکِ پیشوای مُسلمانان و تازی پرستانِ پیورز مُسلمان یَنی=یانی محمد تازی سَربُر در نوشته خودش به نام «اسلام شناسی» در برگ 580 می نویسد که:ا
کنار گودال های عمیق و وحشتناکی؛که به دستور محمد  کنده بودند؛نشسته بود و دسته دسته یهودیان
بنی قریظه را که هر چند به یک زنجیرشان بسته بودند؛می آوردند و در برابر محمد  پیاپی سر می بریدند و در گودال ها می ریختند و محمد با چشمانِ سرد و خشک و آرامی که گوئی به دو نگینِ شبق بدل شده اند؛آن را تماشا می کرد؛نه لب می جُنبانید و نه پلک میزد؛گوئی نمایش سرد و بیمزه ائی را می نگرد و آنگاه که آخرین نفر را؛از این 700 نفری ذبح کردند -سر بریدند- و در سیاهچالها افکندند؛در حالیکه به دستور محمد بر اجساد گرم شان خاک می ریختند؛برخاست و به کارهای دیگرش پرداخت
نگاه بکنید به : اسلام شناسی
نوشته علی شریعتی؛سیمای محمد؛برگِ 580
و این هم چکامه «محمد:اَبَرآدم کُش بی همتا» در پائینِ همین برگ؛در نِکوهش محمد تازی سَربُر؛آنگونه که بُود و آنگونه که زیست
محمد
اَبَر آدم کُش بی همتا 
                      ! محمد                        
ای ننگِ همه روزگاران
تو چه اهرمنِ بُزرگی
تو که
کُشتی و سَربُریدی
و
دزدیده و بُردی
سده ها
ستایش های بیجا
تو که
اهرمنِ اهرمنان بودی
تو که
با شمشیرِ خون چکانِ
اسلام ات
چه سَرها که نبُریدی
Poet / Dichter / چکامه سرا
Nima / نیما

Donnerstag, 21. April 2011

گریه کن برسرنوشت خویش گریه کن

گریه کن برسرنوشت خویش گریه کن
به یزدان که ما گر خرد داشتیم
کجا این سر انجام بد داشتیم
پیروز پارسی(فردوسی) بزرگوار
بزرگترین و نیکو ترین کار برای یک مسلمان ، رهائی او و گرفتن اسلام از دست اوست
ارنست رنان
اندیشمند فرانسوی 1892ـ 1823 
گریه کن برای مردمی ؛ که برای دشمنان سرزمین شان می گریند
آنانی که هنوز پس از چهارده سده از سیه روزی یک کشور پهناور ، با بزرگترین فرمانروائی شاهنشاهی اش در سراسر گیتی ؛ که روزگاری آوازه اش ، همگان را به شگفتی می انداخت ؛ که اکنون به یکی از پسمانده ترین و واپسگرا ترین کشورهای جهان دگرگون گشته است، شوربختانه با دروئی ها و آلودگی‌های اسلامی خودشان؛ که تنها شایسته ء آنان است، در درون و برون از کشور، با اسلام دوستی بی اندازه و ویژه ء خودشان ، هنوز بی خردانه گلوگاه ء خود را هر از گاهی می درند ؛ که آی روشن اندیشان بی آئین ، چرا شما به آئین و باورهای مردم !!! پرخاش می‌کنید ؟. این اهریمنان مسلمان زشت گفتار ، زشت پندار و زشت کردار ، که شیپور را از روی نادانی خودشان ، همواره از سر گشاد اش می دمند ، بایستی به این فرتور های دل آزار پائین نگاه بکنند ؛
که این اسلام است ؛ که نه تنها خرد و خرد ورزی را از دست شما روشن اندیشان تاریک اندیش تازی اندیش با دستار و بی دستار ، ونکه از دست این مردمان خرد باخته هم ربوده است ؛ که با دوربین ساخته شده ء الله ناباوران کشورهای باختری ، از گل آلود کردن پیکرهای خویش ، فرتور نگاری می‌کنند و اندکی هم شرم نمی‌کنند ؛ که جهان از نادانی و پسماندگی آنان ، نه تنها دل گیر و دل آزرده می‌گردد ، ونکه
بایستی برای آنان خون گریه بکند ، که این خرد باختگان ، برای یک تازی تازشگر آدم کشی به نام حسین ، آن هم در سده ء بیست و یکم ، این چنین در گنداب اسلام تازیان ، همچنان دست و پا می‌زنند شوربختانه
تازی پرستان با و بی دستار، شرم نمی‌کنند ؛ که همچنان خودشان را در کشور های باختری، نوکران تازیان مسلمان به شمار می‌آورند و براستی خیلی هم شادمان هستند؛ که نام و اندیشه‌های تازی بیابانی را در کشورهای باختری هم به دنبال خود می‌کشند و سر افراز هم هستند ؛ که با ابزارهای پیشرفته ء کشورهای باختری ، همچنان به شستشوی مغزی ایرانیان بخت بر گشته و ره گم کرده سر گرم می باشند ؛ این گروه از تازی پرستان مسلمان دشمنان مردم و فرهنگ ایران زمین هستند ؛ چرا که آگاهانه از آئین اسلام تازیان پشتیبانی می‌کنند و شرم هم نمی‌کنند ؛ که بسوی بتکده ء تازیان ، بارها در روز سر سپردگی و نوکری بی اندازه ء خودشان را با ابزارهای نو کشورهای باختری« جهان نما» در
درون و برون از کشور به نمایش می گذارند
************
بر بزرگان جمت اشکی نمی ریزی ولی
در عزای تازیانت عیش عاشوراستی
بر ابو مسلم نمی گریی که خنداندت ولی
در غم طفلان مسلم شیونت بر پاستی
سد هزاران لاله از ایران زمین شد داغ دار
تو هنوزت شیون از داغ دل لیلاستی
این همه سردارملی غوطه ور درخاک و خون
باز چشمت اشک ریز اصغر و صغراستی
گریه بر خواری خود کن گرسرزاریت هست
خنده بر شادی خود کن گرت استغناستی
گریه کن بر انـقراض دولت ساسانیان
کین مذلت ها همه برخاسته ازآنجاسـتی
قرن ها سعی تو در بیگاری بیگانه رفت
برسرت بیگانه زان رو سرور و آقاستی
صادق سرمد
نویسنده نیما


Dienstag, 19. April 2011

Meybodi and Aghassi : Anti- Iranians / Meybodi und Aghassi : Anti- Iraner / میبدی و آغاسی : ایران ستیزان

Meybodi and Aghassi :Anti- Iranians
Meybodi und Aghassi : Anti- Iraner
میبدی و آغاسی : ایران ستیزان
اسلام فروشان کار کشته
میبدی اسلام پناه و آغاسی اسلام ستا
میبدی و آغاسی : ایران ستیزان
روزگاریست
که دیوانه
اسلام شدیم
دشمنِ
آشکار
و
پنهان
ایران شدیم
سالیانی ست
که
گَرد گیری
و
زرنگاری
اسلام
پیشه ماست
چونکه
در بارگه
و
کارگه
اسلام
اُستاد شدیم
Poet / Dichter / چکامه سرا
Nima / نیما

Montag, 18. April 2011

In memory of Masoud Ansari / Zur Erinnerung an Masoud Ansari / به یاد مسعود انصاری

In memory of Masoud Ansari
Zur Erinnerung an Masoud Ansari
به یاد مسعود انصاری
مسعود انصاری
روشنگری نامیرا
به یاد آر
روشنگرانِ
ایرانِ زیبا
و
دل آرا را
سربازانِ
جان باز
و
سربدارانِ
نامیرا را
به یاد آر
پاپکان
و
روزبهانِ
دوران را
گردن فرازانِ
نِگاهبانِ
فرهنگِ
ایران را
Poet / Dichter / چکامه سرا
Nima / نیما

Donnerstag, 14. April 2011

Homosexuelle werden im Irak verbrannt


Homosexuelle werden im Irak verbrannt


http://zandiq.com/video/0000000047.shtml


Die Männer im untenstehenden Video sind arabische Moslems, sprechen die arabische Sprache perfekt und verstehen den Islam sowie den Koran Mohammeds x-mal besser als die sogenannten muslimischen (!!!) IslamwissenschaftlerInnen des gesamten Westens, die pausenlos schamlos an westlichen Hochschulen und in den westlichen Medien für den Islam islamisch lügen müssen, um ihr Geld auf diese Art und Weise zu verdienen. Die Männer im Video sind richtige Moslems und handeln nur im Namen des Islams, für den Ali ebn Abitaleb (arabisch علی ابن ابیطالب ) selbst vor 1400 Jahren einen ganzen Stamm gemäß dem Bericht des schiitischen Autors Yaghoubi (arabisch یعقوبی ) verbrannte.

Vorsicht, nichts für schwache Nerven:

http://zandiq.com/video/0000000047.shtml


Nima / نیما

Freitag, 1. April 2011

Liberation movement from Islam / Befreiungsbewegung aus dem Islam / جنبش رهائی از اسلام

Liberation movement from Islam / Befreiungsbewegung aus dem Islam /
جنبش رهائی از اسلام

The petition / Die Petition / درخواست نامه

http://www.PetitionOnline.com/No2Is2/petition.html


http://antieslam.net/fa/

Liberation movement from Islam / Befreiungsbewegung aus dem Islam /
جنبش رهائی از اسلام

If you have problem to read this petition, Please do

Right Click-----Encoding---------More-----------Unicode(UTF-8)

Wenn Sie Schwierigkeiten haben , diese Petition zu lesen ,dann tun Sie bitte folgendes :

Right Click-----Encoding---------More-----------Unicode(UTF-8)

اگر برای خواندن درخواست نامه دچار گرفتاری شدید، مهرورزیده کار برد پایین را بکار گیرید

Right Clik------Encoding-------More-----------Unicode(UTF-8)
you will read it in Farsi and English

Please see the attachment / Sieh bitte den Anhang /

مهرورزیده به پیوست نگاه بکنید


http://www.herproductions.net/wp-content/uploads/FREEDOM-ALLIANCE-V2-MIX1-WITH-TAG.mp3
Liberation movement from Islam

Die Befreiungsbewegung aus dem Islam
جنبش رهائی از اسلام

The theory of the Islam is a slap in the face of mankind and therefore belongs the Islam not to modern world and beyond that belongs the theory of the hate of the Islam against the non--Muslims not to civilized societies, but on the heaps of garbage of history.

Die Lehre des Islams ist eine Ohrfeige ins Gesicht der Menschheit und deshalb gehört der Islam nicht zu moderner Welt und darüber hinaus gehört die Lehre des Hasses des Islams gegen die Nicht-Moslems nicht zu zivilisierten Gesellschaften , sondern auf den Müllhaufen der Geschichte.

آموزه ء آئین اسلام، یک سیلی بزرگ ، به چهره ء آدمیت ، در سده ء بیست و یکم می‌باشد ؛ بدین انگیزه ،آئین اسلام به جهان نو و پیشرو پیوند ندارد و فراتر از آن ، آئین دگراندیش ستیزاسلام برَ نامسلمانان ،نه تنها به همبودگاه های نو و پیشرو پیوستگی ندارد ، ونکه جایگاه راستین اسلام ، برای همیشه ، در زباله دان سرگذشت می باشد

Nima / نیما