Freitag, 7. August 2009

بهائیان هم میهنان ما می باشند

بهائیان هم میهنان ما می باشند
بنی آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
سعدی

سرکوب بی مهر خشن و بیدادگرانه ی هم میهنان ایرانی بهائی سرکوب آزادی سرکوب هم زیستی برادر گونه ی همه ی آدم ها جدا از باورهایشان می باشد. بسی اندوهناک و مایه ی شرمساری است که پس از گذشت سی 30 سال از ستم های باورنکردنی تازی پرستان(عرب پرستان)سنگ دل انیرانی مسلمان

آخوندهای خون خوار بی آزرم به همه ی مردم ایران از هر گروه و دسته ائی دگر اندیش

بویژه به بهائیان

چرا که هم میهنان بهائی ما همواره به دست و به فرمان خون خواران بی مهر دژخیمان بیگانه پرست فرمانروائی ستم و بیداد اسلامی ناجوانمردانه سرکوب شدند و شوربختانه هنوز هم هرروز سرکوب می شوند.آخوندهای مسلمان راستین باورمند نه تنها دست از بهائیان زنده بر نمی دارند ونکه(بلکه) بسان همپالگی های خودکامه ی(فاشیست) هیتلری خودشان در یهودی ستیزی گورستان های مردگان بهائی را در هر گوشه ائی از ایران زمین درهم می کوبند .من به نام آزادی و به نام آرمان آدمیگری(حقوق بشر) بیزاری ژرف خودم را از کشتار سرکوب و زندانی کردن هم میهنان بهائی از ژرفنای دلم باز گومی کنم و مردم ایران نه یک بار ونکه(بلکه) بارها بایستی از مردمان بی گناه و بی آزاری که سال های دراز و بیشماری تنها به گناه ی بهائی بودن کشتار شدند و می شوند از هم میهنان ایرانی بهائی خودشان پشتیبانی بکنند تا از کشتار زندانی کردن و ستم بیشتر و بیشمار به هم میهنان بهائی پیشگیری بکنیم

اگرچه این گام بسیار کوچک ناچیز و دیرهنگام است چرا که بهائیان در درازای زندگی خودشان همواره تنها گذاشته شده بودند و هم از این روی بوده است که ستمگران و بیدادگران سرگذشت(تاریخ) توانستند به آسانی بهائیان را کشتار بکنند و این کار نادرست و ناشایسته گناه ی نابخشودنی ما ایرانیان را در تنها گذاشتن بهائیان پاکیزه(تطهیر) نمی کند اما به هر روی از کارهای کوچک است که کارهای بزرگ بر می خیزد و تخم دوستی و مهربانی درفش همدردی همیاری و همکاری را برای هم زیستی برادر گونه ی همه ی آدمیان همیشه برافراشته نگاه می دارد

آدمیان شاخه و برگ همند

کاین همه از یک تنه آدمند

آدمیان زنده به یکدیگرند

دست و دل ودیده و پا وسرند

جمله برادر به هم و خواهریم

کاین همه از یک پدر و مادریم

شهریار


نیما

Keine Kommentare: