Samstag, 8. August 2009

کشتار نامُسلمانان به دست مُسلمانان

کشتار نامُسلمانان به دست مُسلمانان
فریدون فرخزاد
شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد
فریبنده زاد و فریبا بمیرد
شب مرگ تنها نشیند به موجی
رود گوشه ای دور و تنها بمیرد
من این نکته گیرم که باور نکردم
ندیدم که قویی به صحرا بمیرد
چو روزی ز آغوش دریا بر آمد
شبی هم در آغوش دریا بمیرد
تو دریای من بودی آغوش وا کن
که می خواهد این قوی زیبا بمیرد
حمیدی شیرازی
کشتار نا مسلمانان ، به دست مسلمانان ، پدیده ی نوئی ، در سرگذشت(تاریخ) اسلام واپسگرای محمد تازی(عرب) ، نمی باشد ، چرا که ؛ محمد تازی(عرب) ،همه ی خرده گیران(منتقدین) خودش را ، یکی پس از دیگری، به گونه ائی ناباورانه سربریده است ؛ که بیشترشان ، اندیشمندان ، چکامه سرایان و دگر اندیشان یهودی ، بوده اند . پس از ، روی کار آمدن فرمانروائی اسلامی ، در ایران ، آخوندهای مسلمان ، برای پیاده کردن اسلام راستین محمدی، می بایستی ، نخست ، دگر اندیشان را ، در درون و برون از کشور ، به گونه ی محمدی ، از سر راه ، بر می داشتند که ؛ زنده یاد، شاپور بختیار و فریدون فرخ زاد ، تنها برگزیده ائی از نام های بلندی است ، که در بیرون از کشور ، به دست آدم کشان(تروریست ها) و آدم خواران مسلمان آخوندها ، کشته شده اند . نیاکان شما ، تازی پرستان
(عرب پرستان) خون ریز مسلمان بی آزرم ، پدران ما ایرانیان را - بابک ها را - سر بریده اند ، به مادران و دختران ما برابر(مطابق) تازی نامه تان(قرآن تان) - که نوشتار(مانیفست)کشتن ، سربریدن ،دست و پا بریدن ، راهزنی کردن ، دزدی و چپاول کردن ، می باشد - دست درازی( تجاوز) کرده اند ، نوشته های پارسی ، آئینی(دینی) و دانشی(علمی) ما را، برابر(مطابق) فرمان برادران تازی(عرب) مسلمان تان، عمر ، علی ، حسن و حسین ، سوزاندند؛ کودکان ما را به بردگی برده اند و کشور ما را با خاک یکسان کرده اند و ایرانیان در خون فرو رفته را ، برده ، بنده و نوکر(موالی) می خوانده اند. بیش از 600 سال ، به مردم ایران زمین ستم کرده اند و دارائی و اندوخته های مردم ایران را ، مسلمان گونه ، مسلمان وار ، محمد گونه ، محمد وار ،علی گونه ، علی وار دزدیده و چپاول کرده اند ؛ پیروز پارسی(فردوسی) بزرگوار را ، آواره ی کوهها و دشت ها ساخته اند ، کیوان نیشابوری(خیام) فرزانه را ، در تنگنا ، در خاک نهاده اند ؛ حافظ بزرگ را ، با نادانی خویش ، سر به نیست کرده اند ؛ و تا به امروز ، از خون ما ایرانیان ، شما تازی پرستان(عرب پرستان) مسلمان ، رودخانه ها ساخته اید ، تا آسیاب های شما را ، خون های ریخته شده ما ایرانیان ، به گردش در آورد ؛ تا شما ، از آن ، نان ، درست بکنید و با شادی و پایکوبی و گوارائی تازی-اسلامی ، خودتان را ، سیراب سازید ؛ نیاکان شما ، تازیان(اعراب) مسلمان ، رستم فرخ زاد را ، پاره پاره کرده اند ؛ و این بار ، شما ، پیروان راستین اسلام محمدی ، فریدون فرخ زاد را ، برابر (مطابق) تازی نامه ی تازیان(قرآن عرب ها) خودتان ، ناجوانمردانه ، پاره پاره و سوراخ سوراخ کرده اید . بیاد داشته باشید که، در آینده ی نه چندان دور ، شما ، تازی پرستان(عرب پرستان) مسلمان، در برابر فرهنگ جاودان 9000 ساله ی آریائی - میترائی ما ، زانو خواهید زد وگریان و پریشان و نالان ، در دادگاه های دادگسترایرانی، در نورنبرگ دوم در تهران ، پس از سرنگونی فرمانروائی ستم و بیداد ، شما تازی پرستان(عرب پرستان) ، پاسخ گوی خون ریزی ها و تبهکاری های خودتان ، خواهید بود . ما بوی رهائی و آزادی ایران زمین را می چشیم که ؛ نابودی آئین بیگانه ، نژادپرست ، خون ریز و واپسگرای اهریمنی-اسلامی تان را، آواز می دهد

هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق
ثبت است برجريده عالم دوام ما


نیما

Keine Kommentare: