Freitag, 22. Mai 2009

National Anthem Of Iran / Nationalhymne IRANS / سرود پاترمی ایران

National Anthem Of Iran
Nationalhymne IRANS
سرود پاترمی ایران
هر نوشته ائی؛هر آوازی؛هر ترانه ائی؛هر چکامه ائی؛هر سروده ائی که برای میهنِ در بندِ ما و برای آزادی و رهائی ایران زمین باشد؛از ارزش بسیار نیک و زیبا برخوردار خواهد بود
نیما

Keine Kommentare: