Mittwoch, 1. Juli 2009

جنبش بدون پیشوا

http://www.youtube.com/watch?v=wOAPA2BBXLE&featur
جنبش بدون پیشوا
http://2.bp.blogspot.com/_M6gPQI93Q0E/SkzR0nKhf6I/AAAAAAAAA70/45t6LNS1-V4/s400/Fire+Iran.jpg
دو رهبر به پیش تو استاده اند
کز ایشان یکی عقل و دیگر هواست
ناصرخسرو
سرگذشت(تاریخ) همه ی جنبش های پیروزمند جهان نشان داده است که آن جنبشی می تواند از دل میلیون ها توده ها پیروز از آب در آید که این جنبش توده ائی از رهبری درست شایسته کاردان گاه شناس
(وقت شناس) پرتوان و آگاه به رویدادهای پاترمی(ملی) جهانی برخوردار باشد جنبش های خودانگیخته از آن جائی که ناگهان پس از دهه ها خودکامگی خودکامگان ناگهان به یاری رویداد های پیش بینی نشده خود جوش بانگ آزادی و رهائی را سر می دهند
در این جاست که رویداد های سرگذشتی( تاریخی) پیشوای اینگونه جنبش ها را بدون آگاهی و خود آگاهی خود پیشوای آینده بر می گزینند و این پیشوا را در کردار توده های میلیونی رهبری می کنند و این خود از رویدادهای زیبای جنبش های سیاسی همبود گاهی فراهمی(اجتماعی) با ویژه گی های خود می باشند در اینگونه جنبش ها چهار چیز بنیادی ساختار آینده ی اینگونه جنبش ها را در می نوردد
یک
نخش(نقش) کشورهای بیگانه در پیروزی و یا به شکست کشاندن اینگونه جنبش ها
دوم
نخش( نقش) توده ها به نام(بعنوان) بنیاد پایه ائی در ساختار پیروزی و پایداری آنان در برابر زورمندان و فرمانروایان
سوم
نخش(نقش) پیشوا به نام (بعنوان) یک خودرو(موتور) در به راستای درست بردن اینگونه جنبش ها
چهارم
نخش( نقش) فرمانروایان فرمان فرما در سرکوب خشن اینگونه جنبش ها

آن جنبشی سد در سد(صد در صد) پیروز و سر بلند از آزمون سرگذشت(تاریخ) بیرون می آید که از سه چیز نامبرده ی بالا برخوردار باشد و چهارمی را در منگنه ی خود بگیرد و جنبش را به پیروزی برساند
بودند جنبش هائی در دل سرگذشت( تاریخ) که از یکی از این چهار چیز نام برده ی بالا برخوردار نبودند با هستی
( وجود )این با رهبری آگاه و درست این جنبش ها با شناخت درست رویدادها و ارزیابی نیروی ارزش ها در کنش ها و واکنش ها توانستند سربلند و پیروزمند از آزمون سرگذشت(تاریخ) بیرون بیایند
اما آن چیزی که سرنوشت کشور ستم زده و مردم ستم دیده ی ما را پس از سی 30 سال فرمانروائی فرمان روایان خودکامه به بازی سرنوشت سرگذشتی(تاریخی) دگرگون کرده است ویژه گی های این جنبش خود انگیخته است که ناگهان به جنبش سراسری دگرکون شده است * که توده های ستم دیده ی ایرانی پیشوای ناخواسته ی خودشان را بدون آگاهی و خود آگاهی خود پیشوا به دنبال خود کشیدند و می کشند و این پیشوای خودکامه واپسگرا با کارنامه ی سیاه ننگین و خونین خود گاهی به نعل و گاهی به میخ می زند و خود سیاست یک بام و دو هوا و یا به زبان دیگر نه سیخ بسوزد و نه کباب را دنبال می کند مردم ایران روشن اندیشان و اندیشمندان ایرانی بایستی بیدار باشند و دل به میر حسین موسوی نبندند چرا که میر حسین موسوی پیش از آنکه ایران و مردم ایران را دوست داشته باشد اسلام تازیان(عرب ها) را دوست می دارد و برای اسلام میر حسین موسوی هر آن می تواند سیاست و راستای این جنبش را دو دستی پیشکش خودکامگان آخوند های تازی پرست
(عرب پرست) بکند
چرا که میر حسین موسوی برای سود های این جهانی هرگز سود های آن جهانی را به باد فراموشی نمی سپرد اینجاست که ما همواره بانگ بر آوردیم و هنوز بانگ بر می آوریم که ای فرزانگان ای فرهیختگان ای کسانی که دل شما برای میهن تان می سوزد ای کسانی که ایران را آزاد آباد مردم سالار و سربلند می خواهید اگر شما با هم یکی نشوید و از بین خودتان یک پیشوا و یک رهبر اندیشمند آگاه جهان آشنا و نام آور و نام دار برنگزینید چه بسا که این جنبش بزرگ مردم دلیر کوشا و کوشنده ی ایران به گمراهی و شکست کشیده شود و هم از این روی است که ما این جنبش را یک جنبش بدون پیشوا نام نهادیم چرا که راستای این جنبش با شناختی که ما از میر حسین موسوی و کارنامه ی درخشانش ! داریم که ایشان هرگز به نام (بعنوان) یک مسلمان تازی پرست(عرب پرست) به جای دین دنیا را و به جای اسلام ایران را و به جای برادران دینی مردم ایران را بر نمی گزیند اگر با آن چیزی که ما گفتیم میر حسین موسوی راهی دیگری را برگزیند دیگر میر حسین موسوی آن مسلمان تازی پرست(عرب پرست) دو آتشه ی شماره ی یک نخواهد بود و به جای دین دنیا را و به جای اسلام ایران را و به جای برادران دینی مردم ایران را برگزیده است
گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد
گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید

حافظ
نیما
*

ناگفته نماند که ما این جنبش را و پیکارهای درونی فرمانروایان آخوند ها را در نوشته ائی به نام دو دو تا شانزده تا کی به کیه ؟ که در باره ی آخوند مهدی دانشمند نوشته ایم پیش بینی کرده ایم

Keine Kommentare: