Donnerstag, 30. April 2009

Allah ! Pigs do not love you / Allah ! Schweine lieben Dich auch nicht / الله : خوک ها هم تو را دوست ندارند

Allah !
Pigs do not love you
Allah !
Schweine lieben Dich auch nicht
الله : خوک ها هم تو را دوست ندارند
خوک ها بسانِ اسلام و مُسلمانان 
مردم آزار و سَربُر نیستند
عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت
که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت
من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش
هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت
حافظ
مُسلمانانِ تازی و تازی پرستانِ مُسلمانِ پیورز به این جانورِ بسیار مِهربان؛زبان بسته؛بیچاره و بی گناه که تنها خوک نام دارد و هیچ گناهی نکرده است؛به جز اینکه با همه بدی ها و خوبی هایش بسانِ همه جانداران؛آفریده(!) اللهِ نژاد پرستِ مُسلمانانِ تازی و تازی پرستانِ مُسلمان می‌ باشد؛گیریم که بزرگترین بُتِ تازیان یَنی=یانی اللهِ مُسلمانانِ تازی و تازی پرستانِ مُسلمانِ پیورز آفریننده(!) جهان و آفریننده(!) جانوران و آدمیان باشد.مُسلمانانِ تازی و تازی پرستانِ مُسلمانِ پیورز که این همه برچسب‌های ناچسب‌ را به این جانور زبان بسته؛بیچاره و بی گناه می زنند؛بدون اینکه اندکی آگاهی از این جانور با‌ارزش داشته باشند و بدون آنکه اندکی خِردِ نداشته خویش رابکار بَبَرند که خوک ها شکم میلیاردها انسانِ گُرسنه را در سراسر جهان سیر می‌ سازند و انسولین خوکی از همین خوکی بدست می‌ آید که مُسلمانانِ تازی و تازی پرستانِ مُسلمانِ پیورز از تُندی پُرخوری به بیماری کند -قند- دُچار می‌ گردند و نیاز به انسولینِ خوکی الله ناباوران -کافران- دارند که مُسلمانانِ تازی و تازی پرستانِ مُسلمانِ پیورز از شنیدنِ نام خوک چندش شان می شود.افزون بر آن خوک ها بسانِ مُسلمانانِ سد در سد باورمندِ تازی و تازی پرستانِ مُسلمانِ پیورز سَربُر؛دست بُر؛پابُر؛زبان بُر؛خون ریز و دست درازگر به زنان و دخترانِ مردم نیستند و نمی باشند.چکامه پارسی پائین چهره راستینِ اللهِ نژاد پرست و اسلام مُسلمانان جانور ستیز و جانور آزار را نشان میدهد
الله خوک ها هم
تو را دوست ندارند
الله
این چه بازی
کودکانه ایست
                       که با خوکان می‌ کنی ؟                       
خوکانِ بیگناه را
در جهان
رسوای کسان
و
ناکسان می‌ کنی ؟ 
سد گِله و ناله
و
داد خواهی
از گفتار تو دارند
 خوکان 
سد سینه سخن
و
کینه دیرینه
از کردار تو دارند
 خوکان 
Poet Dichter چکامه سرا
Nima نیما
چکامه ها و نوشته های دیگر نیما آریان را می توانید در تارنمای بالاترین بخوانید

Keine Kommentare: