Mittwoch, 4. Februar 2009

Cry my country / Weine mein Land / گریه کن سرزمین من

Cry my country
Weine mein Land
گریه کن سرزمین من
از ماست که بر ماست
حمید میرزا آغاسی       نوید کرمانی
روشن اندیشانِ تاریک اندیش تازی اندیش پیورز و چپ های
میهنی اسلام دوست؛فلسطین دوست؛آمریکا ستیز و اسرائیل ستیز که به درازای 36 سال؛اسلام راستین و فرمانروائی اسلام نابِ محمدی را با چشمانِ خویش دیده اند؛هنوز هم با بیشرمی های تازی-اسلامی خویش تا جائی که در بیرون از ایران زمین؛دست از اسلام فروشی پی در پی خویش بَرنداشتند و هرگز هم دست از اسلام فروشی پی در پی خویش بَرنمی دارند چرا که اسلام فروشی دوکانِ پُردرآمدی ست و برای همین است که از یکسوی کیهانِ لندنِ اسلام ستا؛گویا ایران دوست(!) و آزادی خواه(!) در بیرون از کشور از نوید کرمانی تازی پرستِ پیورز بی آزرم دروغگوی اسلام فروش و پُرروی ایران ستیز ستایش می کند و از سوی دیگر جهان نمای پارس به پیشوائی علیرضا میُبدی اسلام ستا و اسلام پناه از حمید میرزا آغاسی که برای حسین تازی سَربُر که به ایران زمین تازش کرده بُود و به زنان و دخترانِ ایرانی دست درازی کرده بُود؛هر از گاه گلوگایش را می دَرَد؛ستایش می‌ کند.چکامه پارسی پائین با فَرنام «گریه کن سرزمین من» چهره راستین اسلام فروشانِ بی آزرم و بُزدلانِ ایران ستیزی که خودشان را به دروغ ایران دوست(!) و آزادی خواه(!) می نامند نشان میدهد
گریه کن
سرزمین من
! ایران زمین
کجایند
پَهلَوانانِ و گُردانِ
گُستاخِ تو
زنان و مردان
و
دلیرانِ تنگستانِ تو
ز بوی خونین
و
مُژگانِ تَرت
پاپکان
سوگوار و گریانند
کدام باران
تواند شُست
گردِ ننگ و بدنامی
ز چهرِ تو
Poet Dichter چکامه سرا
Nima نیما
چکامه ها و نوشته های دیگر نیما آریان را می توانید در تارنمای بالاترین بخوانید

Keine Kommentare: